SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

กรรมสิทธิ์รวม

หมวดหมู่ : อสังหาริมทรัพย์, , 81
กรรมสิทธิ์รวม

กรรมสิทธิ์รวม

อสังหาริมทรัพย์ที่เราเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าของเพียงผู้เดียว และถ้าเป็นเช่นนั้น หากเจ้าของร่วมของอสังหาริมทรัพย์ผืนนั้นไม่ได้รับรู้ในการซื้อ-ขายนี้ ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราควรมารู้จักกับคำว่า “กรรมสิทธิ์รวม” กัน

กรรมสิทธิ์รวม

กรรมสิทธิ์รวม ก็คือการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินอย่างเดียวกัน คราวนี้ถ้าเจ้าของรวมทุกคนไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนว่าใครจะมีกรรมสิทธิ์คนละกี่ส่วน กฎหมายท่านก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมแต่ละคนทีสัดส่วนคนละเท่าๆ กัน และมีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน

หากไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนว่าใครจะมีกรรมสิทธิ์คนละกี่ส่วน ถ้าเจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ต้องการจะจำหน่าย จำนำ หรือจำนอง ทรัพย์นั้นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกๆ คน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์ การจำหน่ายที่ดินนั้นๆ ย่อมกระทบสิทธิของเจ้าของรวมอื่นๆ  เราจึงต้องแน่ใจว่า เจ้าของรวมทุกคนได้ให้ความยินยอมให้ผู้ขาย มาขายที่ดินนั้นๆ แล้ว

เจ้าของรวม

แต่ถ้าที่ดินดังกล่าวได้แบ่งสัดส่วนกันชัดเจนแล้ว และผู้ขายตั้งใจขายเฉพาะส่วนของตน แบบนี้ ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมผู้อื่น หากเราจ่ายเงิน หรือรับจำนองไปแล้ว เราก็สามารถเรียกร้องได้เฉพาะส่วนที่ผู้ขายเป็นเจ้าของเท่านั้น และอาจจะไม่ผูกพันส่วนของเจ้าของร่วมคนอื่น

ดังนั้นการที่เราจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น เราควรแน่ใจว่า ที่ดินที่เราสนใจ ในโฉนดผืนนั้นมีใครเป็นเจ้าของบ้าง และทุกคนให้ความยินยอมที่จะขายให้แก่เราหรือไม่

เกี่ยวกับผู้เขียน
กรรมสิทธิ์รวม
ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายสมาร์ทฟินน์ ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี นักเขียนบทความมืออาชีพ