Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์

ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน และทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวร หรือ ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และยังหมายรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นส่วนเดียวกับที่ดินนั้นด้วย (ประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139) จากประมวลแพ่งฯ มาตรา 139 เราจะเห็นได้ว่าคำว่า “อสังหาริมทรัพย์” ตามกฎหมาย ได้แก่

  1. ที่ดิน
  2. ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร
  3. ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้น
  4. ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ ข้อ1 – 3

 


 

1. ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

 

คำว่า “ที่ดิน” นอกจากที่เราเข้าใจโดยทั่วๆ ไปกันแล้วว่าคือ พื้นดินที่เราเห็นๆ กันอยู่ทุกวี่วัน แต่จะหมายรวมถึงเฉพาะพื้นดินที่เราใช้ประโยชน์ต่างๆ บนพื้นผิวโลก หรือจะรวมไปถึงเหนือผิวโลก (ท้องฟ้าเหนือที่ดินเรา) และใต้โลก (ใต้ดิน) ด้วย
 

ถ้าดูกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1335 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น แดนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้นพื้นดินและใต้พื้นดินด้วย
 

สำหรับที่ดินที่ สามารถเป็นเจ้าของได้นั้น มีอยู่ 2 แบบ คือ 1. แบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลย คือมีเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของเลย เช่น โฉนดที่ดิน, โฉนดแผนที่, ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว เป็นต้น และ 2. ที่ดินที่เจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครอง เช่น น.ส.3, น.ส. 3ก. เป็นต้น

 

 

2.ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร

 

หมายถึงสิ่งที่ติดอยู่กับที่ดินโดยสภาพมีลักษณะเป็นการถาวร เช่น ไม้ยืนต้น (มะม่วง, มะพร้าว, ต้นไผ่ เป็นต้น) โดยทั่วไปไม้ยืนต้นจะได้แก่ต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ส่วนที่ต่ำกว่า 3 ปี จะกลายเป็นไม้ล้มลุก ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่นพวกข้าว และรวมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นการถาวรติดอยู่กับที่ดินนั้น เช่น โรงเรือน, รั้ว, กำแพง เป็นต้น ดังนั้นทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ได้ติดถาวรอยู่กับที่ดินจะไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับ

 

ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร

 

3.ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้น เช่น กรวด หิน ดิน ทราย น้ำ แร่ธาตุต่างๆ บนที่ดินนั้นๆ

 

ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้น

 

4.ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กรรมสิทธิ์, สิทธิครอบครอง, ภาระจำยอม, สิทธิอาศัย, สิทธิเหนือพื้นดิน, สิทธิเก็บกิน, ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

 

ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 


ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725089-664-2622

 LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก-ที่ดิน-smartfinn

 


เกี่ยวกับผู้เขียน

ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายสมาร์ทฟินน์ ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี นักเขียนบทความมืออาชีพ

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching