Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์

ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง

ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และยังหมายรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นส่วนเดียวกับที่ดินนั้นด้วย (ประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139) จากประมวลแพ่งฯ มาตรา 139 เราจะเห็นได้ว่าคำว่า “อสังหาริมทรัพย์” ตามกฎหมายได้แก่

1.ที่ดิน
2.ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร
3.ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้น
4.ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ ข้อ1 – 3

1. ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

คำว่า “ที่ดิน” นอกจากที่เราเข้าใจโดยทั่วๆ ไปกันแล้วว่าคือ พื้นดินที่เราเห็นๆ กันอยู่ทุกวี่วัน แต่จะหมายรวมถึงเฉพาะพื้นดินที่เราใช้ประโยชน์ต่างๆ บนพื้นผิวโลก หรือจะรวมไปถึงเหนือผิวโลก (ท้องฟ้าเหนือที่ดินเรา) และใต้โลก (ใต้ดิน) ด้วย

ถ้าดูกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1335 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น แดนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้นพื้นดินและใต้พื้นดินด้วย

สำหรับที่ดินที่ สามารถเป็นเจ้าของได้นั้น มีอยู่ 2 แบบ คือ 1. แบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลย คือมีเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของเลย เช่น โฉนดที่ดิน, โฉนดแผนที่, ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว เป็นต้น และ 2. ที่ดินที่เจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครอง เช่น น.ส.3, น.ส. 3ก. เป็นต้น

2.ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร

หมายถึงสิ่งที่ติดอยู่กับที่ดินโดยสภาพมีลักษณะเป็นการถาวร เช่น ไม้ยืนต้น (มะม่วง, มะพร้าว, ต้นไผ่ เป็นต้น) โดยทั่วไปไม้ยืนต้นจะได้แก่ต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ส่วนที่ต่ำกว่า 3 ปี จะกลายเป็นไม้ล้มลุก ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่นพวกข้าว และรวมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นการถาวรติดอยู่กับที่ดินนั้น เช่น โรงเรือน, รั้ว, กำแพง เป็นต้น ดังนั้นทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ได้ติดถาวรอยู่กับที่ดินจะไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับ

ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร

3.ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้น เช่น กรวด หิน ดิน ทราย น้ำ แร่ธาตุต่างๆ บนที่ดินนั้นๆ

ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดินนั้น

4.ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กรรมสิทธิ์, สิทธิครอบครอง, ภาระจำยอม, สิทธิอาศัย, สิทธิเหนือพื้นดิน, สิทธิเก็บกิน, ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

Matching โอกาสที่ดีที่สุดเพื่อคุณ
สนใจลงทุน ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงต่ำ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725


บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching