SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ศึกษาก่อนขายฝาก : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน

หมวดหมู่ : ขายฝาก, 2019-01-21 17:32:00, 253
ศึกษาก่อนขายฝาก : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน

ทำไมต้องศึกษาก่อน ขายฝาก : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินเนื่องจากมีปัญหาทางด้านเครดิตหรือขาดคุณสมบัติการขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนกับธุรกิจและมีหลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบการให้กู้ยืมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินด่วน จำนองหรือขายฝาก แต่หากผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับบริการดังกล่าวอาจทำให้ตกเป็นเหยื่อ และถูกเอารัดเอาเปรียบได้

ในวันนี้ทางสมาร์ทฟินน์ขอหยิบประเด็นเรื่องการขายฝาก มาเป็นเกร็ดความรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนจะทำสัญญาขายฝากกับใคร การขายฝากคือการซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยข้อตกลงให้ไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนนั้น จะต้องตกลงกันในขณะทำสัญญาขายฝากเท่านั้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ที่ผู้ขายฝากมักถูกเอารัดเอาเปรียบก็คือเรื่องการกำหนดสินไถ่ขายฝาก แต่เดิมผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากสามารถตกลงกันได้ว่าจะกำหนดสินไถ่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นอัตราที่สูงกว่าวงเงินที่ปล่อยกู้ โดยปกติที่กฎหมายได้ควบคุมคือห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ต่อมากฎหมายได้มีการแก้ไขว่าถ้าไม่กำหนดสินไถ่ ขายฝาก ไว้ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝาก หรือถ้ากำหนดสินไถ่ขายฝากกันไว้จะต้องกำหนดไม่เกินราคาขายฝากรวมกับประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้น ( หรือ ห้ามเกิน15% ต่อปี )

อีกทั้งปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาไถ่ถอน หากมีการตกลงขยายกำหนดเวลาไถ่ถอนจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการขยายเวลากันและต้องนำไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่และต้องตกลงกันก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ด้วยผู้ขายฝากจึงต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะหากละเลยหรือทำสัญญาขายฝากโดยลืมคำนึงถึงความสามารถในการไถ่ถอน อาจทำให้ทรัพย์สินที่ขายฝากไว้นั้นหลุดมือไปได้

ดังนั้นผู้ขายฝากจึงจำเป็นต้องนำเงินสินไถ่ไปชำระแก่ผู้ซื้อฝากภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อทำการไถ่ถอน นอกจากนี้หากผู้ซื้อฝาก ไม่ยอมรับสินไถ่ ผู้ขายฝากต้องนำเงินที่ต้องชำระไปติดต่อขอวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดี ในกรณีต่างจังหวัดจะตั้งอยู่ที่กรมบังคับคดีจังหวัดหรือศาลจังหวัด เพียงเท่านี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากก็จะกลับมาเป็นของผู้ขายฝากตามเดิม ตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชำระเงินค่าสินไถ่ หรือวางทรัพย์ตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา

กรณี การขายฝาก เมื่อเจ้าหนี้วิ่งหนี ลูกหนี้ อ่านบทความได้ที่นี่

แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านใช้บริการของสมาร์ทฟินน์ ทางบริษัทจะมีการช่วยดูแลติดตามทั้งฝั่งผู้ขายฝาก และ ผู้ซื้อฝาก ให้กับท่าน เพราะสมาร์ทฟินน์ต้องการสร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ถ้าคุณมีที่ดิน คอนโด บ้าน หรือ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยากเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมาบริหารจัดการโดยที่ไม่ได้อยากขายไป ลองเอาทรัพย์สินที่คุณมีมาลงทะเบียนที่นี่ครับ www.smartfinn.co.th น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แก้ปัญหาให้คุณได้ จริงๆ !

เกี่ยวกับผู้เขียน
ศึกษาก่อนขายฝาก : สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน
ปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์
CEO & Co-Founder ของ www.smartfinn.co.th
Platform Matching การขายฝาก อสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง