SMARTFINN
Platform Matching การขายฝากอสังหาฯ
กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

ไม่จ่ายค่าเช่า เจ้าของบ้าน ขนของผู้เช่าออก จะผิดหรือไม่

หมวดหมู่ : อสังหาริมทรัพย์, 2018-10-25 16:45:00, 155
ไม่จ่ายค่าเช่า เจ้าของบ้าน ขนของผู้เช่าออก จะผิดหรือไม่

ไม่จ่ายค่าเช่า เจ้าของบ้าน ขนของผู้เช่าออก จะผิดหรือไม่

กรณีถ้าผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า หรือผิดสัญญาเช่า เจ้าของบ้านงัดประตู ขนของผู้เช่าออก จะผิดฐาน “บุกรุก” หรือไม่

มี 2 กรณีครับ ขึ้นอยู่กับสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่าระบุไว้ว่า เช่น

"ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนด หรือกระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่าสามารถเข้าครอบครองสถานที่ให้เช่า, ใส่กุญแจประตูสถานที่ให้เช่า, หรือ สามารถขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า ออกจากสถานที่เช่าได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ” เป็นต้น

แบบนี้ทำได้ครับ ไม่ผิดบุกรุกครับ
แต่ถ้าไม่มีข้อความลักษณะนี้ในสัญญา ทำไม่ได้ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกครับ
จะเห็นได้ว่าถ้าในฐานะผู้ให้เช่า ในสัญญาเช่า ต้องมีข้อความที่ระบุให้อำนาจกระทำการได้ตามสัญญา ซึ่งปกติมักต้องร่างหรือเขียนเพิ่มเติมเป็นพิเศษครับ
ดังนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของ จะปล่อยเช่าห้อง ปล่อยเช่าบ้าน
อย่าลืมร่างสัญญาข้อนี้เพิ่มเติมไว้ในสัญญาเช่าด้วยนะครับ…

เกี่ยวกับผู้เขียน
ไม่จ่ายค่าเช่า เจ้าของบ้าน ขนของผู้เช่าออก จะผิดหรือไม่
ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายสมาร์ทฟินน์ ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี นักเขียนบทความมืออาชีพ