Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

รวมคำศัพท์ขายฝากที่ดินที่ควรรู้

รวมคำศัพท์ขายฝากที่ดินที่ควรรู้

การขายฝากที่ดินมีข้อดีหลายอย่างสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อน เช่น ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง ไม่เช็กเครดิตทางการเงิน ทำให้หลายคนที่สนใจเรื่องการขายฝากที่ดิน อาจจะยังงง ๆ เกี่ยวกับคำที่ใช้ สมาร์ทฟินน์จึงรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินมาให้แล้ว ไปดูกันเลยว่ามีคำไหนบ้าง?

 

 

 1. ขายฝากที่ดิน คือ การขายฝากโดยใช้โฉนดที่ดินเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันแก่ผู้รับซื้อฝากที่ดิน เป็นการทำสัญญาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินจะถูกโอนไปเป็นชื่อผู้รับซื้อฝากที่ดิน โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายฝากที่ดินมีสิทธิในการครอบครองและใช้สอยที่ดินในระหว่างการขายฝากได้ โดยการทำนิติกรรมขายฝากที่ดินต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ขายฝาก กฎหมายกำหนดให้ดอกเบี้ยขายฝากต้องไม่เกิน 15% ต่อปี และไถ่คืนที่ดินนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก (ตามตกลงกัน) กำหนดเวลาไถ่ถอน ห้ามต่ำกว่า 1 ปี หรือไม่เกินกว่า 10 ปี

   
 2. ขายฝากบ้าน คือ การขายฝากโดยใช้โฉนดบ้านเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันแก่ผู้รับซื้อฝาก บ้านถือเป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในระดับปานกลาง และถือเป็นประเภททรัพย์ที่มีการขายฝากเยอะที่สุด แต่ในทางตรงกันข้ามการขายฝากโดยใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันพบว่ามีปัญหาค่อนข้างสูงกว่าหลักทรัพย์อื่น เนื่องจากคนส่วนมากจะมีบ้านเพียง 1 – 2 หลังเป็นของตนเอง ดังนั้นหากเกิดการไม่ชำระหนี้ อาจต้องใช้เวลาในการบอกกล่าวเจรจามากกว่าสินทรัพย์แบบอื่น ๆ กับผู้ขายฝากบ้าน โดยอาจจะต้องมองหาทางออกอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขายฝากหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

   
 3. ขายฝากคอนโด คือ การขายฝากโดยใช้โฉนดคอนโดเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน ทรัพย์ประเภทคอนโดถือเป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง การพิจารณาราคาประเมินค่อนข้างง่ายที่สุด โดยส่วนใหญ่มักพิจารณาคุณภาพทรัพย์จากราคาที่ผู้ขายฝากซื้อ ราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ปัจจุบัน จำนวนเหลือขายของโครงการ ชื่อเสียงของบริษัทที่พัฒนาโครงการ เพื่อป้องกันการติดดอยคอนโดของผู้รับซื้อฝากคอนโดนั่นเอง

   
 4. ผู้ขายฝากที่ดิน คือ คนที่ต้องการเงินก้อนคนที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างเร่งด่วน หรือคนที่ประกอบธุรกิจ ต้องการเงินก้อนไปหมุนเวียนในธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งจะต้องมีโฉนดที่ดิน บ้าน คอนโด เป็นหลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมจึงจะสามารถทำขายฝากที่ดินได้

   
 5. ผู้รับซื้อฝาก คือ ผู้ที่รับซื้อฝากสินทรัพย์ที่ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดิน บ้าน คอนโดจากผู้ขายฝาก ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนจากการขายฝากเป็นดอกเบี้ย

   
 6. ไถ่ถอน คือ ผู้ขายฝากที่ดินต้องชำระมูลค่าขายฝากทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยขายฝาก โดยจะคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ขายฝากที่ดิน

  ตัวอย่างเช่น นาย ก. ขายฝากที่ดินกับนาย ข. โดยทำข้อตกลงกันว่าอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินเท่ากับ 9% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อเดือน กำหนดเวลาไถ่ถอนที่ดิน 1 ปี และราคาขายฝาก 1 ล้านบาท ต่อมานาย ก. ต้องการไถ่ถอนที่ดินหลังทำสัญญาขายฝากที่ดินมาแล้ว 12 เดือน นาย ก. ต้องจ่ายสินไถ่ทั้งหมด 1,000,000 + ( 1,000,000 x 0.75% x 12 เดือน )  เท่ากับ 1,090,000 บาท ซึ่งต้องเตรียมเอกสารประกอบการไถ่ถอนที่ดิน ดังนี้ 1) สัญญาขายฝาก 2) เอกสารบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ทั้งตัวจริงและสำเนา 3) สินไถ่สำหรับไถ่ถอนที่ดิน (เงินสดหรือแคชเชียร์)


   
 7. สินไถ่ คือ ยอดเงินทั้งหมดที่ผู้ขายฝากที่ดินต้องชำระให้แก่ผู้รับซื้อฝากที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันคือ ยอดเงินต้น (ราคาขายฝาก) และดอกเบี้ยผลตอบแทนแก่ผู้รับซื้อฝาก กรณีที่หากครบกำหนดเวลาไถ่ถอนแล้วแต่ผู้ขายฝากไม่ยอมรับการไถ่ถอน หรือหาผู้รับซื้อฝากไม่เจอ ผู้ขายฝากสามารถวางทรัพย์ จำนวนเท่ากับสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ได้ โดยจะมีผลให้ทรัพย์ที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอไถ่ถอนหรือผู้ขายฝากได้ทันที

   
 8. ค่าปากถุง คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด อาทิเช่น ค่านายหน้า ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าประกันความเสี่ยงของผู้รับขายฝาก เป็นต้น มักถูกเรียกเก็บอยู่ที่ 5 – 8% จากยอดเงินกู้ทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วมักใช้คำนี้กับการทำธรุกรรมขายฝากที่ดินกับบุคคลธรรมดา ซึ่งมักไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน บ้างก็เรียกเงินปากถุงว่าค่าหัวคิว

  สำหรับการขายฝากที่ดินกับบริษัทฯ จะแตกต่างออกไป หากขายฝากกับสมาร์ทฟินน์จะใช้คำว่าค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดินพร้อมแจ้งรายละเอียดชัดเจน โดยผู้ขายฝากจะได้รับใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งทำให้ผู้ขายฝากมั่นใจในการทำธุรกรรมขายฝากที่ดิน

  ข้อควรระวังสำหรับผู้ขายฝาก คือ ควรสอบถามรายละเอียดของค่าปากถุงหรือค่าธรรมเนียม ให้ชัดเจนว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดหรือไม่ เนื่องจากหลายครั้งมักมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ขายฝากเสียโอกาส และตัดสินใจเลือกขายฝากที่ดินกับผู้รับซื้อฝากที่ดินที่เก็บค่าปากถุงสูงกว่าที่คิด


   
 9. นิติกรรม คือ การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าลักษณะโดยทั่วไปของการขายฝากคือ
   
  1. การกระทำใด ๆ ของบุคคล
  2. การกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
  3. การกระทำด้วยใจสมัคร
  4. มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
  5. กระทำเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ์

 

การทำสัญญาขายฝากที่ดินจัดเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่ง ประเภทนิติกรรมที่มีบุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งเกิดโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปและทุกฝ่ายต่างตกลงยินยอมระหว่างกัน ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาทำเป็นนำเสนอ และอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นคำสนอง เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกัน จึงเกิดมีนิติกรรมสองฝ่ายขึ้น โดยเรียกว่าสัญญาขายฝากที่ดิน

 

 

     หากต้องการทำความเข้าใจการขายฝากที่มากขึ้น สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขายฝากโดยตรง ซึ่งจะต้องเลือกบริษัทขายฝากที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างบริษัทสมาร์ทฟินน์ฯ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขายฝาก บริษัทฯ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ตรวจสอบได้ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ดูแลตลอดจนครบกำหนดสัญญา มีทีมงานหน่วยงานในรูปแบบองค์กร ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้การดูแล

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching