Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรของ BOI ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรของ BOI ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรของ BOI ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

 

BOI มาจากคำว่า Board Of Investment คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความสำคัญ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศของเราก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) ไปจนถึงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

 

โดยธุรกิจที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้น ต้องเป็นกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เช่น กิจการผลิตเพื่อการส่งออก กิจการที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการในอัตราที่สูง กิจการที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ และกิจการที่ยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือมีกรรมวิธีที่ไม่ทันสมัย

 

บริษัทหรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นย่อมได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ คือ สิทธิประโยชน์ในการได้รับการยกเว้นภาษี และ สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในทางภาษี

 

สิทธิและประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับ ตามบัญญัติในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีดังนี้

 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ม.31 ม.34 ม.35 ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและเงื่อนไข)
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก (ม.30 ม.36)
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามา เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

 

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

 • อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% (ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
 • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน

 

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด เพื่อให้ต่างชาติมาลงทุน ในประเทศไทยและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 

หลักประกันจากรัฐ ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 • รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ (มาตรา 43)
 • รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขัน (มาตรา 44)
 • รัฐจะไม่ผูกขาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับผู้ที่ได้รับการส่งเสริม (มาตรา 45)
 • รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม (มาตรา 46)
 • รัฐจะอนุญาตให้ส่งออกเสมอไป (มาตรา 47)
 • รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ นำผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ได้รับการส่งเสริมเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า (มาตรา 48)

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

555 อาคารรสา อาคาร 2 ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

• • • • • •

Platform Matching