Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

การไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ครบทุกเรื่องที่ต้องรู้

การไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ครบทุกเรื่องที่ต้องรู้

สัญญาขายฝากจะกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ได้ และถ้าหากเกินเวลาไถ่ถอน ผู้ขายฝากประสงค์จะซื้อคืนต้องเจรจาราคากับผู้ซื้อฝาก

โดยปกติแล้วในขั้นตอนการทำสัญญาขายฝาก จะมีการระบุวันครบกำหนดไถ่ถอนขายฝากไว้แล้วในสัญญา ตลอดจนจำนวนสินไถ่พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 %   >> สรุปกฎหมายขายฝากฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

 

 

 

 

ขั้นตอนการไถ่ถอนที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2562 ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับซื้อฝาก ทำหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขายฝากทราบล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวันครบกำหนดไถ่คืน จำนวนเงินที่ต้องไถ่คืน สถานที่ไถ่คืน และผู้รับไถ่คืน พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝาก ถ้าผู้รับซื้อฝากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้นี้ จะถือว่ากำหนดไถ่คืน หรือกำหนดชำระหนี้ขยายออกไปอีก 6 เดือน โดยอัตโนมัติ นับแต่วันครบกำหนดไถ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก

 

 

วิธีการไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 คู่กรณีทั้งสองฝ่าย คือผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากการขายฝาก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานที่ดินพร้อมกัน 

วิธี่ที่ 2 ผู้ขายฝากเพียงฝ่ายเดียว สามารถนำหลักฐานเป็นหนังสือจากผู้รับซื้อฝาก ว่าได้ชำระสินไถ่แล้ว หรือหนังสือสัญญาขายฝากฉบับผู้รับซื้อฝากที่สลักหลังการรับชำระสินไถ่ไว้ และยินยอมให้ไถ่ถอนจากการขายฝากได้  ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอนขายฝากต่อเจ้าพนักงาน ที่สำนักงานที่ดิน 

 

 

ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

 • หลักฐานเป็นหนังสือจากผู้รับซื้อฝาก ว่าได้รับชำระสินไถ่แล้ว หรือหนังสือสัญญาขายฝากฉบับผู้รับซื้อฝากที่สลักหลังการรับชำระสินไถ่ไว้ และยินยอมให้ไถ่ถอนจากการขายฝากได้
 • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • เอกสารคู่สัญญาขายฝาก เอกสารที่ทำร่วมกันทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • เอกสารบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยนำไปทั้งฉบับจริงและสำเนาของทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • เงินต้นและสินไถ่ ให้เตรียมเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้นเพื่อชำระต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.๒๑ – กรณีที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส และเอกสารคู่สมรสแนบท้าย – กรณีที่มีคู่สมรส

 

 

การเขียนสลักหลังไถ่ถอนขายฝาก

 

 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนไถ่ถอนที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท
 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ค่าอากรแสตมป์  0.50% ของราคาประเมินหรือยอดสินไถ่

 

 

การขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่ดิน

ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ภายในวันครบกำหนด สามารถขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนได้ตามแต่ตกลงกันกับผู้รับซื้อฝาก โดยทั้งสองฝ่ายต้องไปขอจดทะเบียนขยายเวลาไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินเท่านั้น ก่อนที่จะครบกำหนดการไถ่คืนการขายฝาก สามารถขยายกำหนดเวลาไถ่คืนกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

 

 

ไถ่ถอนที่ดิน

 

 

กรณีผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่ถอนขายฝากกับผู้รับซื้อฝาก 

เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนผู้ขายฝากรวบรวมเงินเพื่อไถ่ถอนที่ดิน แต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ได้ หรือเจ้าหนี้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับชำระหนี้ให้ไถ่ถอน ทำให้ต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่ขยายออกไป ในกรณีนี้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินต้นและดอกเบี้ยไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนขายฝากทรัพย์สิน ได้ภายใน 30 วัน นับแต่ถึงวันครบกำหนดไถ่หรือนับแต่วันที่เหตุไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ทรัพย์คืนสิ้นสุดลง เจ้าพนักงานบังคับคดีจะให้ลูกหนี้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมในการนำส่งหนังสือไปให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อมารับต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกหนี้ได้วางทรัพย์ไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์

 

" การวางทรัพย์ คือ วิธีการชำระหนี้ ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้ โดยผู้วางทรัพย์ได้นำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งผลของการวางทรัพย์ ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ "

 

เมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้ หรือถือว่าชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหนี้ก็มีหน้าที่ในการส่งมอบหลักประกันคืนแก่ลูกหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ยินยอมคืนหลักประกันให้แก่ลูกหนี้ ลูกหนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องเรียกคืนเอกสารสิทธิ์หรือหลักประกันคืนจากเจ้าหนี้ได้เช่นกัน

 

 

ไถ่ถอนขายฝาก

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching