Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

เตรียมเอกสารขายฝากที่ดินอย่างไร? ถึงจะได้เซ็นสัญญาขายฝาก

เตรียมเอกสารขายฝากที่ดินอย่างไร? ถึงจะได้เซ็นสัญญาขายฝาก

ก่อนเช็นสัญญาขายฝากจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการขายฝากที่ดินให้ครบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินถึงความพร้อมต่าง ๆ ของผู้ขายฝาก ซึ่งจะต้องเตรียมให้ครบตาม สถานะความสัมพันธ์ (Relationship) แล้วสถานะความสัมพันธ์สำคัญอย่างไร? ในการทำธุรกรรมทางที่ดินทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจำนำที่ดิน จำนองที่ดิน ขายที่ดินขาด ขายฝากที่ดิน

 

     ซึ่งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อประกอบ เช่นบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารสำคัญอื่น ๆ แต่เอกสารสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือใบแสดงสถานะความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือคนโสดเองจะต้องเตรียมเอกสารเช่นเดียวกัน แล้วจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ทำไมต้องเตรียมเอกสารระบุความสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินด้วย ไปไขข้อสงสัยเรื่องนี้กับสมาร์ทฟินน์กันเลย

 

 

ทำไมขายฝากที่ดินต้องใช้เอกสารแสดงสถานะความสัมพันธ์?

     ตามระเบียบข้อกฎหมายของกรมที่ดิน หากจะทำธุรกรรมทางที่ดินจะต้องระบุข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเรามีตัวตนจริง มีถิ่นที่อยู่ชัดเจน มีคู่สมรส หย่าร้าง โสดก็ต้องแสดงสถานะ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ผู้ที่ทำธุรกรรมขายฝากเกิดเสียชีวิต จะมีผลถึงมรดก ไม่ว่าจะทำธุรกรรมทางที่ดินรูปแบบไหนไว้ก็แล้วแต่จะตกไปถึงทายาท คู่สมรส หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทางกฎหมายกับผู้ขายฝากทันที

 

     ทำให้การทำธุรธรรมขายฝากที่ดินต้องขอความยินยอมเสมอ เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเสียประโยชน์ หากทำแล้วเป็นหนี้ต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกัน และเพิ่มความมั่นใจว่าผู้ที่ทำธุรกรรมขายฝากที่ดินสามารถชำระเงินได้ตามที่สัญญากำหนด หากฝ่าฝืนไม่ทำตามระเบียบคู่สมรสสามารถฟ้องร้องให้เพิกถอนได้ แต่ถ้าหากเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นคุณ เป็นผลดีได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ เช่นได้รับเงิน ก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สมรส

 

 

แต่ละสถานะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ตามระเบียบของกรมที่ดินระบุไว้มี 4 สถานะ คือ 

 1. กรณีมีคู่สมรส
 2. กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ
 3. กรณีหย่า หรือ คู่สมรสเสียชีวิต
 4. กรณีไม่มีคู่สมรส


แต่ละสถานะมีรายการเอกสารสำหรับการผู้ขายฝากที่ดินอย่างไรบ้าง? เมื่อต้องเข้าทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน

 

 

1. กรณีมีคู่สมรส ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง

 

รายการเอกสารฉบับจริง

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • ใบทะเบียนสมรส
 • ใบอนุญาต/รับรองสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสาระสำคัญของผู้ขายฝากเป็นเจ้าของทรัพย์ดังกล่าว (กรณีเป็นอาคาร/บ้าน ปลูกสร้างเอง ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดหนี้ (กรณีอาคารห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

เอกสารคู่สมรส ฉบับจริง

 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
 • หนังสือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ

 

 

2. กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง

 

รายการเอกสารฉบับจริง

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • ใบทะเบียนสมรส
 • ใบอนุญาตรับรองสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสาระสำคัญของผู้ขายฝากเป็นเจ้าของทรัพย์ดังกล่าว (กรณีเป็นอาคาร/บ้าน ปลูกสร้างเอง ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดหนี้ (กรณีอาคารห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

เอกสารคู่สมรส

 • Passport และ Work permit
 • ทะเบียนบ้าน

คำขอเบ็ดเตล็ดลงนาม ณ กรมที่ดิน

 • ขอแสดงตัวคู่สมรสต่างด้าว
 • หนังสือรับรองชาวต่างชาติ

เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 • หนังสือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ

 

 

3. กรณีหย่าหรือคู่สมรสเสียชีวิต ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง

 

รายการเอกสารฉบับจริง

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตรคู่สมรส
 • ใบอนุญาตรับรองสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสาระสำคัญของผู้ขายฝากเป็นเจ้าของทรัพย์ดังกล่าว (กรณีเป็นอาคาร/บ้าน ปลูกสร้างเอง ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดหนี้ (กรณีอาคารห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
 • หนังสือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ
 • แนบท้ายเอกสารท้ายใบหย่า

 

 

4. กรณีไม่มีคู่สมรส ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง

 

รายการเอกสาร ฉบับจริง

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • ใบอนุญาตรับรองสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสาระสำคัญของผู้ขายฝากเป็นเจ้าของทรัพย์ดังกล่าว (กรณีเป็นอาคาร/บ้าน ปลูกสร้างเอง ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดหนี้ (กรณีอาคารห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
 • หนังสือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ

 

 

    หากสังเกตในตอนท้ายของแต่ละสถานะความสัมพันธ์ตรงเอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) จะมีระบุว่าเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เอกสารตัวนี้สำคัญมากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าผู้ขายฝากจะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้ง จะต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลทุกใบ เพื่ออ้างอิงทั้งหมด เพราะเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรและหลักฐานจำเป็นในการทำธุรกรรมที่ดิน

     กรณีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ถึงแม้ขายฝากจะเน้นผู้ขายฝากเป็นหลัก แต่ผู้รับซื้อฝากก็จะต้องเตรียมเอกสารเช่นเดียวกัน ในส่วนของหนังสือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติสามารถทำธุรกรรมการขายฝากที่ดินเมื่อได้รับสัญชาติไทยเท่านั้น

     ถึงแม้ว่าการขายฝากที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือทำธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน จะต้องวางแผนตัดสินใจให้ดี ๆ เพราะถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมา อาจจะทำให้คู่สมรส ทายาท หรือผู้เกี่ยวข้องทางกฎหมายกับผู้ขายฝากจะต้องรับผิดชอบแทน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลรายละเอียด ข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์กับตัวเองในอนาคต

     หากไม่มั่นใจเรื่องการขายฝาก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการขายฝากโดยตรง ซึ่งจะต้องเลือกบริษัทขายฝากที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างบริษัทสมาร์ทฟินน์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายฝาก บริษัทฯ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ตรวจสอบได้ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ดูแลตลอดจนครบกำหนดสัญญา มีทีมงานหน่วยงานในรูปแบบองค์กร ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้การดูแล

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching