Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

5 โจทย์ใหญ่ของธุรกิจ

5 โจทย์ใหญ่ของธุรกิจ หลายคนชอบที่จะเป็นเจ้านายตัวเอง เป็นนักธุรกิจ แต่การบริหารธุรกิจให้เติบโตและมีกำไรได้ตลอดนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก SMARTFINN ขอนำ 5 สิ่งสำคัญที่ต้องบริหารให้ดีเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด มั่นคง และเติบโตต่อไปได้ มาฝากกันค่ะ   รายได้ คือผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการที่เกิดจากดำเนินงานตามปกติ รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติและรายได้ที่ได้รับมักอยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด   รายจ่าย รายจ่ายเป็นสิ่งที่มาคู่กับรายได้อยู่แล้ว และเป็นส่วนสำคัญที่ต้องบริหาร จัดการให้ดี ยิ่งมีรายได้มากเท่าใด หากควบคุมรายจ่ายไม่ได้ ผลกำไรสุทธิก็จะลดลงเช่นกัน   สภาพคล่อง = เงินสด ด้านธุรกิจและการลงทุนนั้น สภาพคล่องหมายถึง การที่นักธุรกิจหรือนักลงทุน มีเงินหมุนเวียนพอสำหรับการใช้จ่ายเพื่อลงทุน  สภาพคล่องสำคัญอย่างไร สภาพคล่อง คือ ความรวดเร็วในการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือความง่ายในการขาย/เปลี่ยนเป็นเงิน เพื่อให้มีเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงธุรกิจ ดังนั้น พื้นฐานของการรักษาสภาพคล่อง คือ ถือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสด เงินฝากหรือเงินลงทุนระยะสั้นไว้ ในระดับสัดส่วนที่สามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องกันสำรองเงินในส่วนนี้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเป็นเวลา 18 เดือน   ทรัพย์สิน ทรัพย์สินในทางบัญชีจะเรียกว่าสินทรัพย์หรือ Asset ที่บริษัทนั้น ๆ ครอบครองอยู่ สินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน กับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หากมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวนมากบ่งบอกถึงสภาพคล่องของธุรกิจนั้นๆด้วยเช่นกัน   หนี้สิน จำนวนเงินที่กิจการเป็นหนี้บุคคลอื่นหรือพันธะอันเกิดจากรายการค้า การกู้ยืมหรือเกิดจากการอื่น ซึ่งจะต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์ หรือบริการ เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้อื่น ๆ เป็นต้น โดยจัดแบ่งเป็นหนี้สินระยะยาว และหนี้สินหมุนเวียน   จะเห็นได้ว่า การเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นไม่ง่ายเลย แถมยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่างมากที่ต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ การปรับตัวที่รวดเร็ว ทักษะด้านการบริหาร และแข่งขัน ฯลฯ สมาร์ทฟินน์ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าของธุรกิจทุกท่าน ได้วางรากฐาน 5 ข้อนี้ให้แน่น จะช่วยให้ธุรกิจของท่าน ไปต่อได้อย่างแน่นอน      ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn    

อ่านต่อ >>

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป   ปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากให้ความคุ้มครองเจ้าของบัญชีอยู่ที่ 5 ล้านบาท/1 เจ้าของ/สถาบันการเงิน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และจะบังคับใช้วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป   โดยจะคุ้มครอง 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน ไม่ใช่ต่อ 1 บัญชี ซึ่งหมายถึง วงเงินสูงสุดที่ผู้ฝากที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากตามเอกสารการเปิดบัญชีจะได้รับเงินฝากคืน ในกรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง จะต้องนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมคำนวณ   โดยจากข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนบัญชีที่มีเงินฝากต่ำกว่า 1 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วน 98.69% และจำนวนบัญชีเงินฝากที่เกินกว่า 1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.31% จากจำนวนบัญชีทั้งหมด     ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ทำความรู้จัก 3 เทรนด์การเงินในอนาคต

ทำความรู้จัก 3 เทรนด์การเงินในอนาคต   DeFi - Decentralized Finance คือระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง ที่จะไม่มีตัวกลางอีกต่อไป ให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมมาพบปะกันโดยตรง โดยใช้ระบบ Blockchain ในการทำงาน   ข้อดี ต้นทุนต่ำ สามารถเข้าถึงได้ทุกประเทศทั่วโลก   การใช้งานในปัจจุบัน บริการฝาก-กู้ยืม Cryptocurrency (Compound) บริการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency (UniSwap) ตัวเชื่อมการเงินในปัจจุบันและ Cryptocurrency (MakerDAO)      Embedding Fintech คือทุกบริษัทสามารถให้บริการทางการเงินด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันการเงิน   ข้อดี เข้าถึงและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้มากกว่าสถาบันการเงิน รู้ถึงแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ   การใช้งานในปัจจุบัน Grab / Robinhood คือ Food Delivery ที่ปล่อยสินเชื่อ Line BK คือ Social Banking ที่ให้บริการทางการเงิน Facebook Pay คือ Social Media ที่รับชำระเงิน     Open Banking คือสถาบันการเงินหรือบริษัทเทคโนโลยี เข้าถึงและใช้ข้อมูลการเงินของผู้ใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยใช้ API   ข้อดี พัฒนาต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้กับนวัตกรรมทางการเงิน ลดขั้นตอนการใช้งานของผู้ใช้บริการได้   การใช้งานในอนาคต บริหารการเงินได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางเดียว ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อ โดยผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง   ที่มา www.krungsri.com www.efinancethai.com www.finnomena.com     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

รู้ทันเขาเราเสี่ยงน้อย

        ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ ที่ดินไม่มีวันเพิ่มขึ้น แต่ราคาที่ดินสูงขึ้นตลอดเพราะทุกคนต้องหาเลี้ยงชีพ ต้องพักผ่อน ต้องมีที่พักพิงอาศัยนั่นเอง ซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกสิ่งมีชีวิต ถึงตรงนี้อสังหาริมทรัพย์ยังเป็นตัวเลือกที่หลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจ ในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวน ตลาดหุ้นยังขึ้น ๆ ลง ๆ และทองก็ราคาพุ่งขึ้นจนอาจเอื้อมไม่ถึงแบบนี้ บิทคอยน์ราคาสูงเกินกว่าจะลงไปซื้อ ในท่ามกลางของภัยร้ายไวรัสโควิด-19 นั้น ก็ยังมีโอกาสดีๆ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน อย่ามองแต่ในแง่ร้ายเพราะยังมีแง่ดีให้เห็น อย่างไรก็ตามการเลือกอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาด ลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นสินทรัพย์ที่ Inertia คือราคามีการเปลี่ยนแปลงหรือขึ้นลงค่อนข้างช้า เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสำนักที่ต่างออกมาประเมินว่า ภาวะโควิด-19 ที่เป็นวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้น ไม่ได้มีผลกระทบกับมูลค่าของทรัพย์สินระยะยาวประเภทนี้เท่าไรนัก เพราะราคาสินทรัพย์กับทิศทางเศรษฐกิจไม่ไปด้วยกัน เครื่องมือที่เราสามารถใช้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดได้ คือ การกระจายเงินลงทุน (Diversification) จึงขอย้ำคำแนะนำให้ผู้ลงทุนจัดพอร์ตแบบกระจายเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์หรือเป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันมูลค่าเงินเก็บในมือของเราที่กำลังถูกบั่นทอนให้ด้อยมูลค่าลงเรื่อยๆ จากเงินเฟ้อ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ช่วยได้ในจุดนี้           แต่ก่อนจะไปรู้จักและเจาะลึกกับการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ มาทำความเข้าใจกันก่อนว่า คำว่าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร ครอบคลุมอะไรบ้าง แล้วอสังหาริมทรัพย์ ความหมายเหมือน หรือแตกต่างจากสังหาริมทรัพย์อย่างไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุว่า อสังหาริมทรัพย์คือหนึ่งในประเภทของทรัพย์ ซึ่งหมายถึง ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย หรือสรุปแบบสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายได้ว่า อสังหาริมทรัพย์คือ (Real Estate) สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือต้องอยู่ติดกับที่ (Immovable) อย่างเช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไปจนถึงที่ดิน และทรัพยากรตามธรรมชาติที่อยู่กับที่ดินนั้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นดิน แม่น้ำ หรือเกาะแก่ง ซึ่งความหมายจะตรงกันข้ามกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายถึง สิ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Movable) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับตกแต่งภายในบ้าน รถยนต์ เป็นต้น และเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ทำให้การดำเนินการซื้อขายแต่ละครั้งจะต้องมีการทำหนังสือสัญญา หรือทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบของโฉนด ทะเบียน หรือเอกสารที่แสดงสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งในฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง นอกจากการซื้อขายทั่วไปแล้ว ที่นิยมทำกันคือ จำนอง / ขายฝาก ที่ให้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อฝาก / ขายฝาก

อ่านต่อ >>

ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาธุรกิจได้อย่างไร

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) คือเครื่องจักรที่ถูกสร้าง สามารถทำงานเรียนรู้ พัฒนา โดยแบ่งได้ 3 รูปแบบ   ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ โดยไม่เลียนแบบข้อผิดพลาดของมนุษย์ หรือเรียกอีกมุมคือให้ระบบทำงานเฉพาะส่วนที่ต้องการให้ทำนั่นเอง เป็นความสามารถเฉพาะทาง สามารถทำงานได้เท่าเทียมมนุษย์หรือ เหนือกว่ามนุษย์ แต่ทั้งนี้จะยังอยู่ในขั้นที่ไม่สามารถเรียนรู้ หรือทำในสิ่งที่ต้องผ่านการคิดพัฒนา การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยวิธีคิดจากตัวอย่างและประสบการณ์ที่ผ่านมา วิเคราะห์ตามรูปแบบและแผนที่เคยเกิดขึ้น เพื่อมาทำนายความเป็นไปได้ในอนาคต เช่น การทำนายราคาหุ้นในอนาคต จากข้อมูในลอดีตจนถึงปัจจุบัน การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ทำงานในรูปแบบของ Machine Learning แต่สามารถทำได้ในระดับที่ซับซ้อนกว่ามาก           เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกนำมาช่วยพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่างๆ โดยทำงานด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ ข้อมูลล็อก ชุดเวลา รูปภาพ เสียง ฯลฯ   AI ต่างกับ Machine learning อย่างไร         AI คือวิทยาศาสตร์ที่ทำการฝึกฝนเครื่องจักร เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของมนุษย์ เปรียบเสมือนการทำงานที่เลียนแบบมนุษย์ แต่ให้ประสิทธิภาพและปริมาณได้สูงกว่า         ในขณะที่ Machine Learning เป็นรูปแบบหนึ่งของ AI แต่มีความลึกซึ้งที่มากกว่าเนื่องด้วยต้องทำงานโดยทำความเข้าใจกับรูปแบบแผนงานของข้อมูลที่ได้รับ และนำมาพัฒนาเป็นแบบแผนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเดิม   ข้อดี พัฒนาประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ธุรกิจมีอยู่ทำให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ลดความผิดพลาดของมนุษย์ เพราะเป็นเหมือนเครื่องจักรที่มีแบบแผนการทำงานอย่างแม่นยำแล้ว จึงลดอัตราความผิดพลาด ต่างจากมนุษย์ได้มากกว่า เทคโนโลยีอื่นๆสามารถพัฒนาได้มากขึ้นจากการทำงานของ AI เช่น สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ไอทีสำหรับสิ่งแวดล้อม   ข้อเสีย ปัญหาการเลิกจ้าง เมื่อเครื่องจักรอย่าง AI ทำงานได้ประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ ผลที่ตามมามักเป็นมนุษย์ที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีรูปแบบนี้ ถึงแม้จะทำงานได้ดีกว่ามนุษย์แต่ยังมีข้อจำกัดที่ว่า อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้คือเครื่องจักร ไม่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ในทุกสายงาน ข้อจำกัดทางความคิดของหุ่นยนต์ AI เนื่องจากการทำงานของระบบมาจากข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าระบบการทำงานถูกพัฒนาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วเรียนรู้พัฒนาไปตามแผนที่คาดการณ์จากข้อมูลที่มี จึงอาจก่อให้เกิดการเรียนรู้ผิดๆ จากข้อมูลที่ผิดได้ ยกตัวอย่าง เช่น Chatbot ในทวิตเตอร์ของ Microsoft ที่มีการสื่อสารตอบโต้กับผู้คนออนไลน์อัตโนมัติ และทวีตเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ เพราะเนื้อหาที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านอื่นๆ มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ ทำให้ระบบดังกล่าวต้องปิดตัวลงหลังเปิดได้เพียง 16 ชั่วโมง   การใช้งานกับธุรกิจ         ในปัจจุบัน AI เป็นที่นิยมมากและถูกนำมาใช้ในทุกอุตสาหกรรมก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม, การเงิน, การตลาด, สาธารณะสุข หรือการขนส่งและการเดินทาง ถ้ามองการใช้งานได้จริงแล้วละก็ คาดว่าสามารถใช้งานได้จริงในทุกอุตสาหกรรมก็เป็นได้ หากในองค์กรมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาในรูปแบบของความเข้าใจและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์นับว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่ไม่น้อย เพราะในอีกนัยหนึ่ง บุคลากรคือผู้ที่เข้าใจลูกค้า การทำงานขององค์กรนั้นๆ และยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน AI ด้วยแล้ว การวางแผนเพื่อพัฒนา ประยุกต์นำ AI มาใช้กับองค์กรคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวได้อย่างดี   ค่าใช้จ่าย         การนำ AI มาใช้ในองค์กรเริ่มแรกมักต้องมีการลงทุนในระยะแรกก่อน แต่การทำงานของ AI ในระยะยาวจะสามารถช่วยลดต้นทุนในทุกๆด้านให้กับองค์กรได้เป็นอย่างมาก เช่น การซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่มีการคำนวณแผนระยะยาวไว้แล้ว ส่งผลให้ทั้งระบบรู้ได้ว่าต้องซ่อมบำรุงเมื่อใด ต้องสั่งอะไหล่เมื่อใด จำนวนเท่าไหร่ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างมาก           แม้ในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา แต่การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์กรทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งมีคุณประโยชน์ในระยะยาวได้อีกด้วย

อ่านต่อ >>

เตรียมธุรกิจให้พร้อมรองรับ 5G

5G คืออะไร         Fifth-Generation คือ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายสมัยใหม่ ที่จะมาแทนระบบเดิมอย่าง 4G การทำงานของ 5G ไม่เพียงแต่อยู่บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่จะเข้าถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถสั่งการผ่าน wifi         การเข้ามาของ 5G จะมีประโยชน์อย่างมากทั้งการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจ การปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรม   สัญญาณ 5G ทำงานอย่างไร         5G จะถูกพัฒนา 3 ส่วนสำคัญเพื่อการใช้งานกับอุปกรณ์ไร้สายทุกชนิด ความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จากการขยายช่องสัญญาณ ใช้เวลาน้อยลง เพราะความเร็วในการตอบสนองมากขึ้น รองรับได้มากกว่า 1 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน เมื่อใช้สัญญาณ 5G สัญญาณ 4G จะต้องถูกยกเลิกไป เนื่องจากไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ นอกจากนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ต้องรองรับ 5G ด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดว่าใน 1-2 ปีข้างหน้าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีแนวโน้มราคาที่ถูกลง เพราะปัจจุบันยังใหม่จึงมีราคาที่สูง   เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร ข้อดี ความเร็วสูงกว่า 4G ถึง 20 เท่า ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง ทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้น ด้วยความเร็วที่มากขึ้นส่งผลให้การทำงานของ AI เรียนรู้ได้ดีขึ้น เป็นผลดีต่อองค์กรที่ใช้ AI ในการทำงาน ข้อเสีย แน่นอนว่าการถือกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ที่อาจมีราคาแพงกว่าฮาร์ดแวร์รุ่นปัจจุบัน ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก 5G จะเริ่มคำนวณงบประมาณสำหรับการอัพเกรดในอนาคต ต้นทุนด้านอินเตอร์เน็ตแพงขึ้นเพราะผู้ให้บริการมีการลงทุนกับ 5G มากขึ้น รวมทั้งความเร็วของ 5G สามารถโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ให้เร็วขึ้น ดังนั้นจึงมีการใช้งานที่สูงขึ้นตามไปด้วย ผลเสียต่อสุขภาพจากคลื่นความถี่ที่แรงขึ้น ยังคงเป็นคำถามในใจหลายๆคนว่าการที่คลื่นความถี่ 5G เข้ามามีผลต่อสุขภาพของมนุษย์หรือไม่ แม้ว่าจะมีงานวิจัยจำนวนมากที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ แต่ยังไม่มีผลที่ชัดเจน สำหรับการยืนยันว่าคลื่นเหล่านี้ก่อผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง *ในขณะเดียวกันมีผู้เรียกร้องให้หยุดระงับการพัฒนา 5G เนื่องจากเชื่อว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นเครือข่ายความเร็วสูงเหล่านี้มีผลต่ออวัยวะ การทำงาน และสมองของสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างในนกพิราบ ที่ไม่สามารถบินกลับไปยังที่หมายได้เอง   ธุรกิจไหนได้ประโยชน์กับการมาของ 5G ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพราะในอนาคตจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงมากกว่าเดิมเนื่องจากต้องดาวน์โหลดข้อมูลที่มากขึ้น ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ ทุกธุรกิจในอนาคตจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับสำหรับ 5G จึงถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนาไปด้วย ผู้ให้บริการ AI หรือ ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ไม่เพียงแต่ 5G แต่ในแง่ของการทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่ AI นับเป็นที่ต้องการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น หากมี 5G มาพัฒนาให้การทำงานดีขึ้น คงไม่มีธุรกิจใดที่จะมองข้าม AI ได้อย่างแน่นอน ผู้ให้บริการ Video Steaming เนื่องด้วยความบันเทิงเป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์มาอย่างเนิ่นนาน ระบบ 5G พัฒนาให้ระบบ Steaming ทำงานได้เสถียรขึ้น ผู้คนเข้าถึงสื่อได้ง่ายดาย การเติบโตของผู้ให้บริการ คงต้องสอดคล้องไปเช่นกัน การแพทย์ สามารถพัฒนาการผ่าตัดช่วยเหลือผ่านเครื่องกลข้ามประเทศได้ ยกตัวอย่างในปี 2019 ในจีนสามารถผ่าตัดข้ามพื้นที่โดยใช้เครื่องกลทางการแพทย์   สำหรับคนทำธุรกิจควรเริ่มที่จะศึกษา วางแผน เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ภายในองค์กรที่มี ให้สอดคล้องและรองรับไปกับเทคโนลียีใหม่ๆ และเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในยุคสมัยที่แข่งขันกันด้วยความเร็ว   อ้างอิง - www.forbes.com - https://sennalabs.com - www.adslthailand.com

อ่านต่อ >>

2021 เตรียม Goodbye Google ธุรกิจไหนไม่มี Mobile Friendly

หากแปลความหมายอย่างตรงตัว นั่นหมายถึงการเป็นมิตรกับโทรศัพท์ ซึ่งในที่นี้ใช้งานกับเว็บไซต์ที่รองรับกับการใช้งานบนมือถือ ไม่เพียงแต่การใช้งานบนมือถือได้เท่านั้น แต่จะต้องสมบูรณ์แบบ สวยงาม และใช้งานง่ายอีกด้วย Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

รวมค่าลดหย่อนภาษี SMEs ปี 2563

รวมค่าลดหย่อนภาษี SMEs ปี 2563           ปี 2563 ถือเป็นปีที่มีมาตรการลดภาษีจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพราะในสภาวะเศรษฐกิจจาก วิกฤติ Covid-19 ส่งผลกระทบกับหลายธุรกิจกันถ้วนหน้า         ตอนนี้เริ่มเข้าไตรมาสสุดท้ายของปี ผู้ประกอบการทั้งหลายคงเริ่มที่จะสรุปงบ วางแผนภาษี หรือจัดการค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 3 เดือนที่เหลือนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัท วันนี้สมาร์ทฟินน์จึงรวบรวมมาตรการลดหย่อนภาษีในปีพ.ศ.2563 นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการค่ะ   ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ใช้หักรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 1.5 เท่า (สำหรับรายจ่ายดอกเบี้ยช่วงเมษายน - ธันวาคม 2563) ให้ SME ที่เข้าร่วมมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาล (Soft Loan) โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี้ มีรายได้ 12 เดือนไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2563 จัดทำบัญชีเดียว   การจ้างงานต่อเนื่อง นำรายจ่ายค่าจ้างพนักงานมาหักรายจ่ายได้ 3 เท่า (สำหรับรายจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2563) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ มีรายได้ 12 เดือนไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน ต่อเดือน จำนวนลูกจ้างต้องไม่น้อยกว่าวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562   เพิ่มสภาพคล่องผู้ส่งออกที่ดี สำหรับผู้ส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกที่ขึ้นทะเบียน จะได้รับคืน VAT เร็วกว่าปกติ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท โดยจะร่นระยะเวลาในการทำเรื่องขอคืนภาษีแตกต่างกันไปตามรูปแบบการยื่น ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ได้รับ VAT คืนภายใน 15 วัน เดิม 30 วัน ยื่นผ่านกรมสรรพากรพื้นที่สาขา คืนภายใน 45 วัน เดิม 60 วัน   สนับสนุนการแก้ไขปัญหา Covid-19 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่จดทะเบียน บริจาคเงินหรือสินทรัพย์ช่วย Covid-19 หักรายจ่ายได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ และผู้ประกอบการที่บริจาคทรัพย์สิน จะได้รับยกเว้น VAT ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 - 5 มีนาคม 2564   ลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการที่มีรายได้จากค่าจ้างทำของ ค่าบริการ นายหน้า ค่าวิชาชีพอิสระ โดยจัดแบ่งช่วงลดอัตราดังนี้ ลดเหลือ 1.5% ในระยะเวลาเมษายน - กันยายน 2563 (จ่ายผ่านช่องทางไหนก็ได้) ลดเหลือ 2% ในระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564 (จ่ายผ่าน e-Withholding Tax เท่านั้น)   การจ้างงานผู้พ้นโทษ ลดหย่อนได้จำนวน 1.5 เท่า สำหรับนิติบุคคลผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ปล่อยตัวเข้าทำงาน ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ต่อคน   การปรับปรุงซ่อมแซมกิจการโรงแรม ลดหย่อนได้จำนวน 1.5 เท่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อเติม ปรับปรุงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม   การอบรมสัมนาในประเทศ ลดหย่อนได้จำนวน 2 เท่า สำหรับการอบรม สัมนา ห้องพัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์   กาลงทุนเครื่องจักร ลดหย่อนได้จำนวน 2.5 เท่า สำหรับธุรกิจที่ลงทุนในเครื่องจักร โดยแบ่งเป็น 1.5 เท่าสำหรับราคาที่จ่ายจริง และ 1 เท่า สำหรับค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา   ปีนี้นับเป็นปีที่มีมาตรการมากมายจริงๆค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถวางแผนลดหย่อนภาษีได้ตามประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ ใช้สิทธิให้คุ้มค่ากันได้เลยค่ะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

อ่านต่อ >>

ติด F ธนาคารทำไงดี?

ติด F ธนาคารทำไงดี? Fraud List คือ “ การปลอมแปลงเอกสาร ” ประวัติทุจริตต่างๆ ในระบบสถาบันการเงินที่ผู้กู้ขอสินเชื่อ แล้วสถาบันการเงินตรวจสอบแล้ว ไม่เชื่อถือ เป็นข้อมูลที่ดัดแปลง ปลอมแปลง สร้างขึ้นใหม่ ไม่ตรงตามความจริง ที่จะทำให้สถาบันการเงินเกิดความเสียหาย   ปัจจัยที่ทำให้เกิด “ฟรอด” ดังนี้   เกิดจาก “ตัวเราเอง” ซึ่งสามารถเกิดได้จากเจตนา ที่ได้รับคำแนะนำที่ผิดจากบุคคลอื่น เช่น การปลอมแปลงเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ, การออกหนังสือรับรองไม่ตรงตามจริง, หักประกันสังคมไม่ตรงกับรายได้, ข้อมูลการเสียภาษีไม่ตรง และกรณีไม่เจตนา เพราะไม่รู้ เลยยื่นด้วยความสุจริตใจ เช่น ยื่นรายได้ไม่ตรงกัน เนื่องจากมีรายได้หลายช่องทาง   เกิดจาก “บุคคลอื่น” เช่น ตัวแทนสินเชื่อจากธนาคาร พนักงานขาย ทำการแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารเพื่อความรวดเร็ว ไม่เสียเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้า ยอดขาย คอมมิชชั่นตามที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียของผู้ขอสินเชื่อ   เกิดจาก “เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลฟรอดของธนาคาร” เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินข้อมูล ไม่ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและเป็นมาตรฐานสากล ทำลายอนาคตและโอกาสของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นลูกค้าที่ดีของธนาคาร   วิธีแก้ไขหากติด Fraud List   หาสาเหตุให้พบว่าเคยมีพฤติกรรมเช่นดังกล่าว หรือใครดำเนินการเอกสารแทนผู้ขอสินเชื่อโดยไม่รู้ตัว เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ในการแก้ไขขอลบข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้มีปัญหาในการขอสินเชื่อต่อไป   กรณีที่ไม่ทราบต้นตอของผู้ดำเนินการแทนผู้ขอสินเชื่อให้ติดต่อธนาคาร ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสอบถามสาเหตุ ขอคำแนะนำปรึกษา หรือติดต่อ สมาคมธนาคารไทย เพื่อหาแนวทางการแก้ไข จากนั้นทำหนังสือร้องเรียน(แนบรับรองสำเนาบัตรประชาชน) ไปยังธนาคารต้นเหตุโดยส่งems ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เพื่อให้ตรวจสอบวันที่รับได้) หากพ้นเกิน 15 วันทำการนับจากวันเซ็นต์รับเอกสารแล้วยังไม่ติดต่อกลับ นิ่ง หรือเพิกเฉย ร้องเรียนที่นี่ กรอก "แบบฟอร์มร้องเรียน" ถึง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน(ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 1213 ( www.1213.or.th ) ใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ ทาง ศคง. จะส่งเรื่องไปให้ศาลแขวงเพื่อหาข้อสรุป และทางออกให้กับผู้ร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกปลอมแปลงเอกสาร หรือเกิดจากความผิดพลาดจากการส่งข้อมูล "ฟรอด" ของธนาคาร ทำให้ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ทั้งทางแพ่ง และอาญา   อย่างไรก็ตามก่อนทำธุรกรรมต่างๆ ควรคำนึงถึงผลที่จะตามมา ดังนั้นควรทำโดยความสุจริต เพราะผลเสียของการติดฟรอดนั้น เสมือนติดคุกทางการเงินตลอดชีวิต ไม่สามารถแก้ไขได้เลยหากไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ ซึ่งต่างจากเครดิตบูโรที่สามารถให้โอกาสในการพัฒนาประวัติทางการเงินให้ดีขึ้นได้     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

Big Data ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณได้อย่างไร

Big Data หากแปลตรงตามชื่อที่ถูกเรียกว่า “Big Data” นั้น ก็คือข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริง ก็เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ตามความหมายของตัวมันเอง แต่ใหญ่แค่ไหนกันล่ะ? Big Data เป็นคำนิยามของเหล่าข้อมูลทั้งหมดขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัท ลูกค้า คู่ค้า พฤติกรรมลูกค้า ไฟล์งาน รูปภาพ รวมไปถึง URL ลิงค์ต่างๆ Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

Ransomware คืออะไร อันตรายต่อธุรกิจอย่างไร

Ransomware คืออะไร คือ มัลแวร์ประเภทหนึ่ง ที่ถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ในการเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ เอกสาร วิดีโอ ส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงไฟล์งานได้เนื่องจากถูกล็อกด้วยรหัสป้องกันไว้ ซึ่งหากต้องการใช้งานไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส จะต้องทำการจ่ายเงินตามที่ตัวระบบได้แจ้งไว้ เหมือนกับการ “เรียกค่าไถ่” Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

วิธีการจัดการหนี้ ให้หมดสิ้นอย่างรวดเร็ว

        การเป็นหนี้ ไม่ใช่เรื่อง happy หลายบ้านมีความเครียดเพราะการมีหนี้ บางคนต้องหาทางออกด้วยการจบชีวิตตนเอง ซึ่งปัญหาไม่ได้จบตาม วันนี้สมาร์ทฟินน์ช่วยคุณหาทางออกในการจัดการหนี้ให้จบสิ้นอย่างรวดเร็ว มาฝากทุกคนค่ะ   หนี้ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ คือ หนี้ที่สามารถสร้างรายรับได้ เช่น หนี้จากการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ หนี้จากการกู้เพื่อการศึกษา หนี้จากการลงทุนทำธุรกิจ เป็นต้น หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ หนี้ที่นำเงินไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หนี้บัตรเครดิตจากการซื้อของที่ไม่จำเป็น เช่น ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ในขณะที่ของเดิมยังใช้งานได้ปกติดี ซื้อกระเป๋าที่มีราคาแพงเกินไป เกินฐานะและรายได้ เป็นต้น โดยศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของหนี้ ได้จากบทความ การจัดแบ่งประเภทหนี้   ซึ่งหากเป็นหนี้แล้ว จะมีวิธีจัดการหนี้ให้หมดอย่างรวดเร็ว ได้อย่างไรบ้าง วางแผนจัดลำดับหนี้         ขั้นแรกของการจัดการหนี้ ต้องรู้ว่าตนเองมีหนี้เท่าไหร่ ต้องจ่ายที่ไหนบ้าง เหลือระยะเวลาที่ต้องจ่ายกี่เดือน / กี่ปี ควรรวบรวมข้อมูลหนี้ของตนเองให้เป็นลำดับ เพื่อสามารถจัดการยอดหนี้ที่จะต้องจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน   เลือกชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน         การชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยแพงก่อน เพื่อเป็นการลดภาระจากหนี้ก้อนใหญ่ให้เหลือน้อยลง หรือเพื่อให้มียอดหนี้ที่ต้องจ่ายในอนาคตลดลง เป็นการจัดลำดับความสำคัญในการผ่อนหนี้ให้หมดสิ้นอย่างรวดเร็ว   ลดการก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้         เมื่อเริ่มใช้จ่ายจัดการหนี้ให้เหลือน้อยลงแล้ว บางคนก็กลับไปเป็นหนี้เพิ่มอีก โดยเฉพาะการสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น เพราะหนี้ที่ไม่จำเป็นมักเกิดจากการไม่ไตร่ตรองให้ดีอย่างรอบคอบ เหตุแค่ความอยากได้อยากมีเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อสะสางหนี้จนหมดสิ้นแล้ว อย่าหันกลับไปสร้างหนี้เพื่อมาเป็นภาระให้ตนเองอีกครั้ง ตัดใจไม่ใช้บัตรเครดิต   ไม่ควรหาทางออกด้วยการใช้เงินกู้นอกระบบ         หลายคนเมื่อเจอปัญหาการเงินสะดุด ติดขัด สิ่งแรกที่คิดว่าสามารถทำให้ได้เงินมาอย่างรวดเร็ว คือการกู้หนี้นอกระบบ ถึงแม้จะทราบดีว่าการกู้หนี้นอกระบบมีดอกเบี้ยที่แพงมาก บางที่ร้อยละ 20 ต่อเดือน อีกทั้งเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องผ่อนจ่าย หากผิดนัด อาจเกิดปัญหาต่อตนเองได้ ทั้งนี้หากต้องการเงินด่วน ควรหาในรูปแบบที่เป็นบริษัทฯ หรือสถาบัน ที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้           อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในช่วงนี้ยังชลอตัวไปจนถึงกลางปีหน้า ไม่ควรสร้างหนี้ให้เป็นภาระกับตัวเอง แต่หากใครมีหนี้ที่ต้องสะสางอยู่ ณ ตอนนี้ ควรรีบวางแผน จัดอันดับการลดหนี้ให้มากขึ้นค่ะ     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ ถ้าปรับตัวทัน

เศรษฐกิจปี 2020 ตกต่ำทั่วโลก ประเทศไทยเองได้รับผลกระทบอย่างมาก รายได้จากการท่องเที่ยวติดลบ หลายธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงคือขาดสภาพคล่อง และเงินเฟ้อ ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ผู้ผลิตไม่กล้าปรับราคาสินค้า (ซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันลงทำให้ต้นทุนผลิตสินค้าก็ต่ำลงด้วย) สมาร์ทฟินน์รวบรวมข้อคิดที่อาจเป็นประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจ SMEs มาฝากค่ะ Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

รูปแบบการลงทุนทองคำ

ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ราคาทองคำมีการผันผวนมากที่สุดมีการปรับราคาในวันเดียวถึง 40 กว่ารอบ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 7 ปี ทำให้คนเทขายทองคำกันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่บ่อยครั้ง ตอนนี้รอคอยให้ราคาทองลดลงเพื่อซื้อเก็งกำไรกันรอบใหม่ เนื่องจากทองคำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ทำให้ทองคำมีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นในระยะยาว ราคาขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เพื่อรักษาอำนาจการซื้อได้ และเป็นอีกการลงทุนที่หลายคนเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยง ช่วยให้อุ่นใจขึ้น ดังนั้น วันนี้สมาร์ทฟินน์จึงหยิบเรื่องการลงทุนผ่านทองคำ มาฝากค่ะ Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

แอปพลิเคชันครองใจคนไทยปี 2020

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ต่างๆ จากประชากรไทยกว่า 66 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากถึง 52 ล้านคน โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ระบาด ต้องทำงานที่บ้าน work from home มีการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่คนหันมาสนใจเทคโนโลยีใกล้ตัวกันเป็นอย่างมาก เพราะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งมีแอปพลิเคชันมากมายที่ทำให้เราสามารถรับสารกันได้ง่ายขึ้น วันนี้จึงขอยกแอปพลิเคชันที่มีคนใช้งานมากที่สุดที่ต้องมีติดโทรศัพท์มือถือ มาบอกต่อให้ทราบกันค่ะ Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

เริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

มนุษย์วัยทำงาน เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง มักวาดฝันอยากทำธุรกิจ ทั้งค้าขายออนไลน์หรือ Startup แต่การจะเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเตรียมพร้อมทั้งความรู้ ประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม พลังกาย พลังเงิน องค์ประกอบอื่นๆ อีกพอสมควร วันนี้สมาร์ทฟินน์จึงขอยกเรื่องนี้มาบอกผู้ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

5 ธุรกิจออนไลน์ยุคโควิด ไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้

ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายธุรกิจที่เริ่มปิดตัวลงบ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจสายการบินของไทย ที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สูญเสียรายได้มหาศาล ล้มละลาย หรือธุรกิจโรงแรมที่บางแห่งต้องปิดตัวลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากห้ามมีการเข้าออกของคนนอกประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเหมือนทุกปี รายได้จากการจองที่พักขาดทุนตามไปด้วย จึงต้องปิดกิจการลง ถึงในตอนนี้จะเริ่มผ่อนปรนให้เที่ยวได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังเป็นกลุ่มคนไทยเที่ยวในไทยเท่านั้น ซึ่งตอนนี้ยังไม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ในต่างประเทศ ฉะนั้นจึงควรป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรอบ2 ไว้ก่อน Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

ธุรกิจร้านอาหารสู่ Cloud Kitchen

Cloud Kitchen คือการใช้ครัวร่วมกัน สำหรับร้านอาหารต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นเมกะเทรนด์ ที่กำลังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เน้นการขายในรูปแบบออนไลน์ ที่มีหลักการคือร้านอาหารส่งพ่อครัว มาที่ Cloud Kitchen ส่วน Cloud kitchen จะเตรียมห้องครัว และอุปกรณ์ไว้ให้บริการ เตรียมวัตถุดิบในปริมาณตามยอดการสั่งซื้อเฉลี่ย จากฐานข้อมูล และผู้ให้เช่าได้รายได้จากส่วนแบ่งของยอดขาย Credit : Smartfinn Team

อ่านต่อ >>

บริหารเงินยุคโควิดกับเศรษฐกิจฝืดเคือง

บริหารเงินยุคโควิดกับเศรษฐกิจฝืดเคือง   จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ติดเชื้อทั่วโลก ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 20,797,379 คน เศรษฐกิจทรุดทั่วโลก ประเทศไทยเอง สูญเสียรายได้หลักที่มาจากการท่องเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวเนื่องหยุดชะงัก ทั้งอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการบิน โรงแรม ธุรกิจทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านค้าของที่ระลึก ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก ถึงตอนนี้เศรษฐกิจจะเริ่มขยับตัวขึ้นบ้าง แม้จะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศและหลากหลายธุรกิจเริ่มดำเนินกิจการต่อได้แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยมีความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ในอนาคตได้ วันนี้สมาร์ทฟินน์จึงมาแนะนำวิธีการบริหารเงินในยุคโควิดกันค่ะ   รู้จักวางแผนการใช้เงิน รายรับที่เปลี่ยนไปทำให้ต้องรู้จักการจัดสรรการเงินให้เป็นระบบ ควรมีการวางแผนงบรายวัน รายเดือนทุกครั้งที่ต้องใช้จ่าย โดยทำเป็นบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเช็คได้ว่ายอดที่จ่ายไปมีอะไรบ้างและใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้ว เมื่อเทียบกับรายรับที่ได้ ว่าใช้มากเกือบเท่ากับรายรับเลยหรือไม่ ตรงนี้จะทำให้เราทราบยอดการใช้จ่าย และจะช่วยในการจัดสรรการเงิน (กฎของความมั่งคั่ง ออมก่อนใช้)   ลดการก่อหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็น หนี้ที่เกิดจากความอยากได้อยากมี เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด รถยนต์นำเข้าสุดหรูราคาแพง ความไม่จำเป็นเหล่านี้ก่อให้เกิดหนี้ที่พอกพูนขึ้น เศรษฐกิจที่เงินฝืด ควรใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย และควรรู้จักการประหยัดให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน   หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ที่มีคนตกงานหรือรายได้ไม่พอใช้เหมือนเมื่อก่อน เริ่มมีคนหันมาสนใจการขายของออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่ต่างๆ รวมไปถึงธุรกิจส่งอาหารแบบ delivery ที่ตอนนี้จำนวนคนส่งมีเยอะมากพอกับจำนวนคนที่สั่งแล้ว เพราะสามารถสร้างรายได้ได้จากความขยันของตัวเอง หรือบางคนที่ทำงานประจำก็ใช้ช่วงเวลาวันหยุดมารับส่งอาหาร delivery เหมือนกัน ถือเป็นช่องทางสร้างการเงินสร้างอาชีพที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมาก   ออมเงินเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในอนาคต การวางแผนการเงินจะทำให้รู้ว่าเราจะมีรายรับและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือน รายรับส่วนนั้นเราสามารถนำมาแบ่งเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ หากกรณีฉุกเฉินเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล มีค่าใช้จ่าย หรือตกงานกะทันหัน คุณยังสามารถนำเงินออมที่เก็บไว้มาใช้ในยามจำเป็นได้ แต่ถ้าให้ดีแล้ว ควรมีประกันสุขภาพไว้ด้วย ป้องกันค่ารักษาพยาบาลที่มีแต่แพงขึ้นๆ   เห็นถึงข้อดีของการวางแผนการเงินแล้วใช่ไหมคะ แม้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะดีขึ้นและค้นพบวัคซีนแล้ว ถ้าเราเตรียมความพร้อมในการบริหารเงินให้เป็นนับตั้งแต่วันนี้ หากในอนาคตเกิดวิกฤตอีกครั้ง เราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนทางการเงินอีก อย่างไรแล้ว การเตรียมเงินสำรองไว้ ต้องได้ใช้ในวันใดวันหนึ่งอยู่แล้ว ดีกว่าการไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะ     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn    

อ่านต่อ >>

3 สิ่งสำคัญ ใน 10 ปี ข้างหน้า

3 สิ่งสำคัญ ใน 10 ปี ข้างหน้า   ในยุคที่เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ใครหลายคนเกิดความกังวลในการใช้เงินมากขึ้น จากภาวะเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้   น้องสมาร์ทขอยกตัวอย่างเช่น ราคาทองในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น หลายคนหันมาให้ความสนใจลงทุนในทองคำมากขึ้น เช่นเดียวกันกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมูลค่ามีแต่เพิ่มสูงขึ้น เพราะพื้นที่มีจำกัดในขณะที่จำนวนประชากรมีแต่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งอย่างรถไฟฟ้าเข้าถึง เดินทางสะดวก ราคาก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน หลายปัจจัยส่งผลให้นักลงทุนหลายคนเกิดความลังเลเรื่องการบริหารจัดการเงินทุน เพื่อให้เงินทุนเหล่านั้นปลอดภัยที่สุด   จากการวิเคราะห์ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมองว่า อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้านี้ สิ่งที่ยังคงน่าลงทุนคงหนีไม่พ้นทองคำเป็นอันดับแรก บุคคลบางกลุ่มเริ่มหันมาเก็บออมทองหรือซื้อทองกันมากขึ้น เพราะด้วยทองคำมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีมูลค่าในตัวเอง มีราคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และทองยังคงใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้   อันดับที่ 2 คือ ที่ดิน ดั่งคำที่คนชอบกล่าวไว้ว่า “ ที่ดินเป็นเงินเป็นทอง ” คือที่ดินที่มีค่า มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด ยิ่งหากเป็นที่ดินที่อยู่ในเมือง มีรถไฟฟ้าผ่าน จะทำให้ที่ดินมีราคาสูงมากยิ่งขึ้นและมีมูลค่า   สุดท้ายอันดับที่ 3 คือ เงิน ณ ตอนนี้เงินก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ยังสามารถจับต้องได้อยู่และใช้จ่ายทั่วไปอยู่ทุกวัน แต่จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน ผู้คนเริ่มใช้เงินหรือทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นมากขึ้นแทนการจ่ายด้วยเงินสด ทั้งสะดวกและรวดเร็วต่อการดำรงชีวิตในยุคนี้   จะเห็นได้ว่าผ่านมากี่ยุคสมัยทองก็ยังเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์เสมอ และยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่าไหร่ ทองก็ยิ่งมีราคาแพงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะฉะนั้นถ้าคุณมี 3 สิ่งนี้อยู่กับคุณ อยากแนะนำให้คุณเก็บไว้เพื่อทำประโยชน์ไม่ตอนนี้ก็ในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

เปลี่ยนกิจกรรมยามว่าง เพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง

เปลี่ยนกิจกรรมยามว่าง เพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง   ช่วงเวลาว่างของทุกคน มักจะมีกิจกรรมโปรดที่แต่ละคนชอบทำเสมอ ๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกมส์ บางคนเป็นสายชอบทำอาหาร หรือออกไปเที่ยวแบบธรรมชาติกับกลุ่มเพื่อน หรือบางคนชอบนอนอยู่บ้าน อยู่กับครอบครัวมากกว่า ขึ้นอยู่กับไลฟสไตล์ของแต่ละคน ถ้าหากเราลองเปลี่ยนกิจกรรมยามว่างที่คุณทำประจำ มาเพิ่มพูนศักยภาพให้ตัวคุณเองบ้าง น่าจะดีกว่ามั้ย วันนี้เรามี 5 วิธี เพิ่มศักยภาพยามว่าง มาแนะนำกันค่ะ   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใหม่ๆ คุณอาจจะเคยรู้ว่าตัวคุณชอบอะไรหรือตั้งใจจะทำอะไรสักอย่าง แต่พอนานวันเข้า คุณก็อาจจะลืมเลือนมันไป เพราะงานประจำที่แทบไม่มีเวลาพัก เช่น ชอบงานศิลปะ ถ่ายภาพ วาดรูป แต่ที่ผ่านมา คุณไม่ได้ให้เวลากับการฝึกฝนการวาดรูปให้เป็นความถนัด จึงปล่อยวางความชอบเหล่านั้นไป ซึ่งคุณสามารถนำเวลาว่างเปลี่ยนไปลงเรียนคอร์ส วาดรูปหรือศึกษาตามเว็ปไซต์ youtube สอนวาดรูป เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านที่ชอบและเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับตัวเองมากขึ้น วันข้างหน้าอาจเป็นอาชีพใหม่ให้กับคุณก็ได้ ใครจะรู้   เข้าสังคม เปิดกว้าง รู้จักผู้คนให้มากขึ้น การที่เราได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ สามารถต่อยอดให้คุณได้พบกับโอกาสที่ดีได้ เช่น การลงเรียนคอร์สสั้นๆ นอกจากจะได้ความรู้เพิ่มเติม จากการเรียนแล้ว ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ สร้างคอนเนคชั่น นำไปต่อยอดเผื่อไว้สำหรับการทำธุรกิจในอนาคตได้   ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากจะเป็นหัวข้อสนทนาที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเพื่อนแล้ว การรู้ข้อมูลที่หลากหลายนั้น จะเป็นทักษะที่ติดตัวคุณ นอกจากจะทำให้คุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้แล้ว ยังสามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้อีกด้วย เช่น ความรู้ด้านบัญชี, กฎหมาย หรือการตลาด เป็นต้น   ออกกำลังกายสร้างภูมิต้านทาน การดูแลสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเจ็บป่วย หมั่นฝึกสมาธิบริหารจิตให้สงบ บริหารอารมณ์ พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ครบ 3 มื้อ และออกกำลังกายเป็นประจำ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ คุณภาพจิตใจที่ดีมักมาคู่กับร่างกายที่แข็งแรงด้วย   ให้โอกาสตัวเองมากขึ้น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การเปิดโอกาสพาตัวเองไปเจอหรือไปทำอะไรที่ไม่เคยทำ ได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิด (ถ้าไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรม) เพื่อท้าทายตัวเอง ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น ไม่แน่นะ สิ่งนั้นอาจเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณก็ได้ ใครจะรู้   ซึ่ง 5 วิธีที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ ลองนำไปใช้เปลี่ยนเวลาว่างเดิมๆ ของคุณ ให้มีศักยภาพ เสริมทักษะด้านใหม่ๆ ให้กับตัวเอง หรือจะชวนคนรอบข้าง ไปลองเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้ค่ะ     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

เครื่องมือฟรี ที่ธุรกิจ SMEs ต้องมี

เครื่องมือฟรี ที่ธุรกิจ SMEs ต้องมี   เดี๋ยวนี้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย ที่ช่วยให้การทำงานต่างๆ สะดวกขึ้น ลดขั้นตอนให้ลดน้อยลง ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเป็นประโยชน์สูงสูดต่อธุรกิจ ทำให้ชีวิตการทำงานของเราง่ายขึ้น   จากเครื่องมือที่มาพร้อมการลงทะเบียนด้วยการใช้อีเมล์ เช่น Google Calendar กับ Google Drive แล้ว วันนี้ Smartfinn ขอนำเสนอ 4 เครื่องมือฟรี เพื่อประโยชน์ในการทำงานที่บ้าน และออฟฟิศนะคะ   Workplace เชื่อมต่อทุกคนในองค์กร สามารถสนทนากันในรูปแบบการแชท, audio call, และ video call เป็นกลุ่มได้ ใช้งานง่าย ความรู้สึกเหมือนเล่นเฟสบุ๊คปกติ หากเจอบทความน่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรก็สามารถแชร์ลง workplace timeline ได้เลย - คลิก >> workplace.com   Trello จัดระเบียบการทำงานในทีมให้เป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนในทีม ให้รู้ว่าแต่ละงานตอนนี้ตกอยู่ที่ส่วนใด สามารถเตือนหรือสั่งงานได้เช่นกัน - คลิก >> trello.com   Flowaccount โปรแกรมบัญชี ใช้งานง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ ช่วยเปิดบิล บันทึกค่าใช้จ่าย ทำบัญชี และระบบเงินเดือน ครบจบในที่เดียว สามารถเปิดบิล อัพเดตสถานะ ดูยอดขาย และบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่นอกออฟฟิศได้เลย - คลิก >> flowaccount.com   Buffer เครื่องมือการตลาดที่จะช่วยจัดการเนื้อหาและบัญชี Social Media ทั้งหมดได้ในทีเดียว ช่วยให้นักการตลาดเพิ่มศักยภาพในการควบคุมกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้น - คลิก >> buffer.com     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ผลตอบแทน 100% รวยทางลัดด้วยแชร์ลูกโซ่

ผลตอบแทน 100% รวยทางลัดด้วยแชร์ลูกโซ่    เมื่อเราได้ยินว่าการลงทุนในรูปแบบที่ได้ผลตอบแทนสูงถึง 100% ทุกคนคงจะสนใจและใคร่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่จริงหรือ? หนทางรวยลัดมาอยู่ตรงหน้าเราแล้ว ต้องรีบคว้าไว้อย่าให้หลุดมือเด็ดขาด! แต่รู้หรือไม่?! เพราะการชักชวนด้วยอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจเช่นนี้ ส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อยตกหลุมพรางกลอุบายของมิจฉาชีพกันมากมาย   สมาร์ทฟินน์ต้องขอบอกตรงนี้ไว้เลยว่า ขบวนการเหล่านี้มีรูปแบบขั้นตอนในการหลอกลวงที่เห็นได้ชัดๆ และวิธีสังเกตมีได้ดังนี้ (สำคัญมาก รู้ไว้ไม่โดนหลอก!)   ผลตอบแทนสูง ในระยะเวลาอันสั้น  มักมาในรูปแบบการเชิญชวนให้ร่วมลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทนที่สู๊ง สูง ดึงดูดใจกว่าการลงทุนแบบอื่นๆ บางรายอ้างว่าจ่ายผลตอบแทนให้เป็นรายเดือน   มีค่าตอบแทนการบอกต่อ  เมื่อร่วมลงทุนแล้วจะมีข้อเสนอ เพื่อให้ชักชวนคนใกล้ชิดมาร่วมลงทุน มีค่าตอบแทนการบอกต่อที่ดึงดูดใจ เช่น หากชักชวนคนมาลงทุนได้ 1 ล้านบาท ผู้ชักชวนจะได้ 1 แสนบาท  ทั้งนี้ การชักชวนบุคคลอื่นให้ร่วมวงแชร์ลูกโซ่มีความผิดตามกฎหมาย โดยที่ผ่านๆมา แชร์ลูกโซ่ยังอยู่ในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการการแจ้งความเอาผิดเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ ผู้ที่ชักชวนจะต้องมีความผิดตามกฏหมาย อีกทั้งการแจ้งความไม่คืบหน้าเพราะผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความเพื่อเอาผิดคนใกล้ชิดที่ชักชวน   การนำเงินไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ  เป็นคำถามที่ใครหลายคนให้ความสนใจว่า การลงทุนกับกลุ่มแชร์ลูกโซ่แล้วได้ผลตอบแทนสูง แล้วเอาเงินที่มาจ่ายผลตอบแทนมาจากไหน คำตอบของผู้ชักชวนจะเล่าเป็นเรื่องเป็นราว นำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจข้ามชาติ บล็อคเชน และเกษตรกรรม  ผู้ชักชวนจะบอกเล่าความน่าเชื่อถือของการดำเนินงานของบริษัทอย่างมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถูกชักชวน   108 ข้ออ้างเมื่อเริ่มจ่ายผลตอบแทนช้า  เมื่อร่วมลงทุนไปในช่วงแรกจะได้ผลตอบแทนจริงตามที่อ้างไว้ เพื่อสร้างความสมจริงและน่าเชื่อถือในการลงทุน อาจทำให้ผู้ลงทุนรู้สึกว่าได้เงินจริง ไม่ได้ถูกหลอก เกิดการบอกต่อขยายวงกว้างไปอีก ในขั้นตอนนี้เองที่คนรอบข้างมักหลงกลได้ง่าย  เมื่อจ่ายผลตอบแทนล่าช้า มักอ้างเหตุผลต่างๆนานา เช่นว่า บริษัทกำลังขยายงาน หรือเปลี่ยนรอบในการจ่ายผลตอบแทน รอเงินทบรวบยอดทีเดียวเลย ฯลฯ   รู้ตัวอีกที เงินในบัญชีไม่เหลือแล้ว  เมื่อเวลาผ่านไปเหยื่อรายใหม่น้อยลง และการลงทุนเพิ่มส่วนตัวก็ลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนที่เคยได้หดหายไป เมื่อถึงขั้นนี้เจ้าของเงินทุนทั้งหลายจะเริ่มเป็นกังวล และต้องการขอเงินต้นคืน บางครั้งก็ติดต่อผู้ชักชวน ได้บ้างไม่ได้บ้าง สุดท้ายแล้ว จุดจบของแชร์ลูกโซ่ มักลงเอยด้วยการสูญเงินทั้งก้อน   บางคนใช้เงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนสูง จึงควรตรวจสอบที่มาให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่เป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ และไม่พาตัวเองให้ไปอยู่ในขบวนการเหล่านั้น เพราะเมื่อเป็นคดีก็จะถูกซัดทอดได้ อีกทั้งไม่มีการลงทุนรูปแบบใด ที่สามารถให้ผลตอบแทนได้แบบ 2-3 เท่าตัวภายในระยะเวลาอันสั้น   สมาร์ทฟินน์เป็นกำลังใจให้ผู้ขาดสภาพคล่อง และยินดีให้คำปรึกษาปัญหาการเงินทุกรูปแบบ     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

คนไทยสูงวัย พร้อมเกษียณกันแค่ไหน?

คนไทยสูงวัย พร้อมเกษียณกันแค่ไหน?   วางแผนเกษียณให้ตัวเองแล้วหรือยัง?   จากสถิติผู้สูงอายุของไทย จำนวน 53% ของผู้มีเงินออม มีเงินไว้ใช้หลังเกษียณไม่ถึง 200,000 บาท หากต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นเวลา 20 ปี จะมีเงินใช้เพียงวันละ 28 บาท และอีกจำนวน 31% ไม่มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ     หากต้องการมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท จะต้องมีเงินออมขั้นต่ำ 4 ล้านบาท! จากข้อมูลเหล่านี้ เงินออมของคุณมีเพียงพอที่จะเกษียณแล้วหรือยัง?   วิธีคำนวณเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ดังนี้   ประเมินเงินออมเพื่อเกษียณตามไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบไว้ ให้ครอบคลุมเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายที่ต้องการ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิต เช่น ค่ากินอยู่ ค่าดูแลที่อยู่อาศัย ค่าเดินทาง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าสมาชิกฟิตเนส อาหารเสริม เบี้ยประกันชีวิต ค่าตรวจสุขภาพ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อความสุข เช่น ค่าท่องเที่ยว ค่าสังสรรค์ ฯลฯ มรดกให้ลูกหลาน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าขนม เงินขวัญถุงงานสำคัญต่างๆ ฯลฯ การบริจาคสังคม เช่น ค่าทำบุญ ค่าสนับนุนการกีฬาและการศึกษา ฯลฯ   อย่าลืมว่า ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจลดลงในช่วงวัยเกษียณ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า การสังสรรค์ เป็นต้น   นำค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ คำนวณกับจำนวนปีที่เตรียมไว้หลังเกษียณ*/** ตัวอย่างสำหรับ 20 ปี   ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ เงินออมที่ควรมีก่อนเกษียณเพื่อให้เพียงพอต่อ 20 ปี (x240) 15,000 บาท 4,060,702 บาท 30,000 บาท 8,121,403 บาท 40,000 บาท 10,828,537 บาท 50,000 บาท 13,535,671 บาท *หักอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี **คำนวณผลตอบแทนของเงินออมที่ 4% ต่อปี     นอกจากนี้หากคุณต้องชราภาพอย่างโดดเดี่ยว ควรคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มไว้ด้วย หากได้วางแผนบั้นปลายชีวิตไว้แล้วที่คอนโดผู้สูงอายุ เช็ค 9 คอนโดผู้สูงอายุ ต้องจ่ายเท่าไหร่     แหล่งที่มา : www.set.or.th/education www.tooktee.com     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

วางแผนการเงินอย่างไร ให้ SMEs อยู่รอด ไม่ว่าวิกฤติจะมาหรือไม่

วางแผนการเงินอย่างไร ให้ SMEs อยู่รอด ไม่ว่าวิกฤติจะมาหรือไม่   Cash is King สภาพคล่องต้องมาก่อนเสมอ เงินสดเปรียบเสมือนออกซิเจน ดังนั้นจึงต้องปกป้องกระแสเงินสดไว้ให้ดี อย่างน้อยต้องเตรียม Cash Flow ไว้ที่ 2-3 ไตรมาส เผื่อฉุกเฉินไว้ก่อน *ทั้งนี้หรืออาจรวมถึงสินทรัพย์อื่นที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที   แยกบัญชี ทรัพย์สิน / หนี้สิน ทำบัญชีแยกประเภท ส่วนตัว กับบริษัทฯ ให้ชัดเจน   ทบทวนรายรับ : รายจ่าย วิเคราะห์รายรับทั้งปี คำนวณ Bench Mark (เกณฑ์เฉลี่ย) และควบคุมรายจ่ายที่เหมาะสม เพื่อวางแผนงบประมาณล่วงหน้า รวมถึงภาษีประจำปีต่างๆ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อีกทั้งสำรวจด้วยว่า อะไรที่เกินความจำเป็น ให้หาทางลดค่าใช้จ่ายประจำ   หากมีหนี้สินคงค้าง ต้องติดตามเร่งรัด หรือหากท่านเองมีหนี้สิน ควรจัดแผนผ่อนชำระตรงตามเกณฑ์ เพื่อไม่ให้เสียค่าปรับเพิ่ม และต้องไม่เพิ่มภาระหนี้ระยะยาว ซึ่งหากมีหนี้สินดอกเบี้ยสูง ต้องหาทางปิดภาระเหล่านั้นก่อน   ป้องกันความเสี่ยงทั้งมวล เช่น ประกันอัคคีภัยบ้าน/ที่ทำงาน, ประกันภัยรถยนต์ ห้ามขาดต่ออายุ, ประกันสุขภาพตนเอง เพื่อความไม่ประมาท รวมถึงสวัสดิการพนักงาน   รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการแบบเกินความคาดหวัง เพิ่มช่องทางใหม่ๆ   และสุดท้าย อย่าลืมออกกำลังกาย รักษาสมดุลของร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ บริหารจิตใจ ไม่เครียดจนเกินไป   เหล่านี้ พอจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณพยุง ฐานะทางการเงินให้รอดพ้นจากทุกวิกฤติได้ อย่างไรก็ดี ทุกๆ 10-12 ปี มักจะมีวิกฤติใหญ่ๆ เข้ามาทดสอบเสมอ และเมื่อคุณผ่านมันไปได้ คุณจะแข็งแกร่งขึ้น เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ข้ามผ่านอุปสรรคทั้งมวล มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งนะคะ   Smartfinn ยินดีให้คำปรึกษา หากท่านขาดสภาพคล่องชั่วคราว โทรหาเราที่ 02-026-0725, 089-664-5359, 094-445-7975 ค่ะ       SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

รวบรวมความเห็น New Normal ของคนไทย ไว้ที่นี่

รวบรวมความเห็น New Normal ของคนไทย ไว้ที่นี่   สมาร์ทฟินน์ รวบรวมความปกติรูปแบบใหม่มาแชร์ให้ฟัง !!     Social Structure โครงสร้างของสังคมใหม่ที่ผู้คนจะยอมลดความลับอันเป็นเรื่องส่วนตัว ต้องแถลงหรือแจ้งแพทย์ตรงตามความจริง ว่าเดินทางไปไหนมาบ้าง โรคประจำตัว ฯลฯ และยอมให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพตนเองและครอบครัว   การปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือระหว่างกันขององค์กรและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นสังคมต้องยืดหยุ่นและรวดเร็ว   สังคมไร้สัมผัส หรือเลี่ยงการสัมผัสจากช่วง Covid-19 อาจส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในอนาคตไปด้วย การใช้อุปกรณ์สาธารณะ อาจใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงมาควบคุมแทน เช่น ลิฟต์, การสั่งเปิด-ปิดไฟสวิตซ์ไฟในออฟฟิศด้วยเสียง, สมาร์ทโฮม, สมาร์ทออฟฟิศ   ความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยในที่สาธารณะ ส่งผลให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร สถานออกกำลังกายในร่ม สถานบันเทิง สนามมวย ห้างสรรพสินค้า ยิมเนเซี่ยมต่างๆ ต้องปรับมาตรการด้านคุณภาพอากาศ และการฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการ   วิถีชีวิตและไลฟสไตล์ด้านที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป จากการทำงานอยู่ที่บ้าน Work from home ทำให้ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นมากกว่า การมีคอนโดมีเนียมในเมืองแต่พื้นที่คับแคบ ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางที่มากขึ้น กว้างขึ้น จึงจะตอบโจทย์   เศรษฐกิจติดบ้าน เคยชินกับการอยู่บ้าน ทำงาน ทำอาหาร ทำกิจกรรมจึงต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่มากขึ้น   ส่งผลให้ความต้องการพื้นฐานของเมืองจะต้องมีบริการและแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ และสุขภาพจิตรองรับ ต่อไปอาจมี Telemedicine ของโรงพยาบาลให้บริการก็เป็นได้   บริการขนส่งระยะสั้นและรวดเร็ว ซึ่งเราคงเห็นกันเยอะอยู่แล้วใน กทม แต่ในอนาคตจะได้รับการบริการแบบส่งระยะ 1 กม.ภายใน 1 ชม.   การเติบโตของเครื่องมืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์แบบสวมใส่สูงขึ้น แม้จะต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวของตน การให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อสุขภาพบน wearable device เช่นโทรศัพท์ นาฬิกา ผู้ผลิตต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวให้ได้   ความสำคัญของอาหารคู่กับความปลอดภัย ไม่เพียงแค่อร่อย โดยที่ผู้บริโภคอาจเริ่มทำฟาร์มเล็กๆ ในบ้านกันมากขึ้น   ความนิยมในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยประเภท Brandname ลดลง ในกลุ่มของผู้บริโภคขนาดกลาง เพราะประสบการณ์ที่พึ่งพบเจอจาก Covid-19 ทำให้คนเห็นความสำคัญของการมีกระแสเงินสดมากขึ้น หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างรวดเร็วและเสียหายน้อยที่สุด   ร้านเสริมสวย Beauty Technology หรือคลินิกเสริมความงามต่างๆ ตลอดจนร้านทำผม ทำเล็บ ธุรกิจจะเป็นกราฟขาขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคโหยหา และขาดช่วงไปนาน   ชาวต่างชาติอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้น จากการควบคุม ป้องกันโรคอย่างดี มีแพทย์เก่ง รวมถึงคนไทยมีอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดีต่อชาวต่างชาติในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไม่ขาดสายเกิดเป็นภาพลักษณ์เมืองไทยน่าอยู่ น่าเที่ยว จากเดิมการแพทย์ไทยอยู่อันดับที่ 6 ของโลก น่าจะได้เลื่อนขึ้นไปอยู่อย่างน้อย Top 3   ผู้คนยังหลีกเลี่ยงใช้บริการขนส่งสาธารณะ อาจทำให้ตลาดรถยนต์ขนาดเล็ก, มอร์เตอร์ไซด์ กลับมาคึกคัก   ธุรกิจส่งของ อาหาร ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ด้วยการสั่งของส่งถึงที่ คนรู้สึกว่าสะดวกดี ไม่ต้องไปต่อคิวเอง จากคนที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ สั่งของ online ก็ได้ลองใช้ในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา   ธุรกิจเสื้อผ้า และเครื่องประดับ อาจจะแค่ทรงๆ เพราะคนยังเน้นการปกป้องร่างกาย แต่งสวยก็ไม่รู้จะไปโชว์ใคร เพราะยังไม่มีกิจกรรมให้ออกงานมากนัก   ธุรกิจท่องเที่ยว และบันเทิง เป็นสิ่งที่จะฟื้นตัวลำดับท้ายๆ แต่การท่องเที่ยวในประเทศ จะกลับมาคึกคักกว่าที่เคย เพราะคนจะยังไม่กล้าเดินทางไปต่างประเทศ การจัดแนวทาง Medical Tour หรือ Wellness Tour เป็น Medical Hub ของโลกในการบริการ เพื่อให้นโยบายครบวงจร เป็นจุดเด่นของไทยที่จะผงาดขึ้นมาจากวิกฤตนี้   เครดิตการ์ด เงินอิเลคทรอนิคส์ E-Wallet ต่างๆ จะถูกใช้มากขึ้น เพื่อเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร   ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ภายในบ้าน หรือสำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (แมสก์) จะยังคงมีความสำคัญต่อจากนี้ไปอีกเป็นปีๆ เพราะทุกคนจะตระหนักถึงสุขอนามัยมากขึ้น   Trend การดูแลสุขภาพ ใส่ใจช่วงเวลาของการพักผ่อนนอนหลับ ลดชั่วโมงปาร์ตี้ การออกงานตามสังคมไปโดยปริยาย มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น เป็นช่วงเวลาแห่ง Family Time นั่นเอง   อาชีพที่หายไป เพราะการระบาดของ Covid-19 เข้ามาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บางอาชีพหายไปอย่างทันที ผู้คนไม่สามารถปรับตัวได้ในระยะสั้น ซึ่งในอนาคตก็ไม่อาจรู้ได้ว่าจะสามารถกลับมาประกอบอาชีพเดิมได้หรือไม่   ตลาดออนไลน์ที่เกิดใหม่ อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัย เป็นการผูกกันระหว่างตลาดออนไลน์และสถาบัน ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจที่มากกว่า อย่างที่ตลาดทั่วไปให้ไม่ได้   สมดุลชีวิตจาก Work From Home ทำให้องค์กรตระหนักได้ว่างานประเภทใดสามารถเข้าออฟฟิศ หรือไม่เข้าออฟฟิศได้ รวมทั้งสมดุลชีวิตของการทำงานที่เปลี่ยนไป ลดจำนวนวัน/สลับกันเข้าออฟฟิศ   ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น อะไรก่อนหน้านี้ที่ไม่จำเป็น Covid-19 ครั้งนี้ทำให้ได้ทบทวนว่าที่ผ่านมาเราทำสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่ เป็นโอกาสที่จะเลิกทำ   ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันในทุกคน เพราะจะแตกต่างกันไปตามชนชั้น เนื่องจากแต่ละคนไม่ได้มีศักยภาพเท่าเทียมกันใน New Normal นั้นๆ เห็นได้ชัดเจน เช่น การเรียนออนไลน์ที่ไม่ใช่ทุกครอบครัวจะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   นักธุรกิจต่างๆ จะหาวิธีย้ายมาอยู่ในประเทศไทย ซื้อบ้าน หรือมี work permit เอาไว้ เพราะประเทศไทยทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับ 1 ค่าครองชีพต่ำ ค่าแรงถูก อาหารอุดมสมบูรณ์   ผู้สูงอายุทั่วโลก จะต้องหาทางมาขอได้รับการดูแลที่เมืองไทย โดยใช้เงินเก็บก้อนสุดท้าย มาซื้อบ้านและมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ที่เมืองไทย   คนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วโลก จะอยากกลับมาอยู่เมืองไทยด้วย และการสมองไหลจะน้อยลง   สถาบันการศึกษาในไทยจะมีโอกาสได้ตัวผู้เชี่ยวชาญมามากขึ้น ที่อยากมาไทยมากกว่าสิงคโปร์หรือจีน โดยเฉพาะมหิดล และแพทย์จุฬา ทำให้คนต่างชาติอยากมาเรียนมากขึ้น และน่าจะมีงานวิจัยทางการแพทย์ของไทยติดระดับโลกมากขึ้นด้วย   สมุนไพรไทย เป็นอะไรที่น่าอเมซิ่งมากๆ เป็นอีกหนึ่งด้านที่ประเทศอื่นไม่มี     แหล่งที่มา : ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต (ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันนิด้า) FutureTales Lab by MQDC ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี (คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

รัฐใจดีขยายมาตรการคุ้มครองเงินฝาก 5 ล้าน

รัฐใจดีขยายมาตรการคุ้มครองเงินฝาก 5 ล้าน   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมจะคุ้มครองวงเงิน 5 ล้านบาทถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สามารถอ่านรายละเอียดการปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเดิมได้ที่นี่   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ จึงมีมติเห็นสมควรขยายเวลาการบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินไว้กับธนาคาร   วงเงินคุ้มครองเงินฝาก วงเงินคุ้มครองเงินฝาก มาตรการเดิม มาตรการใหม่ จำนวน 5 ล้านบาท มีผลถึง 10 ส.ค. 2563 มีผลถึง 10 สิงหาคม 2654 จำนวน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป   สถาบันคุ้มครองเงินฝากเชื่อว่าการขยายวงเงินการคุ้มครองเงินฝากครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจต่อการฝากเงินกับสถาบันการเงินได้อีกระยะหนึ่ง       SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ทำอย่างไรไม่ให้เครียด หลังว่างงานพิษโควิด-19

ทำอย่างไรไม่ให้เครียด หลังว่างงานพิษโควิด-19   ช่วงสถานการณ์ COVID-19 หลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศได้รับผลกระทบทางการค้าเป็นอย่างมาก และคาดว่ากว่าที่ธุรกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้ อย่างเร็ว น่าจะปลายปี 2563 จากรายงานของ McKinsy & Company คาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะฟื้นตัวในไตรมาส 1-2 ของปี 2021 และกลุ่มการบินพาณิชย์ จะฟื้นตัวเป็นลำดับสุดท้าย และตอนนี้มีบางบริษัทฯ ได้ประกาศล้มละลายกันแล้วจากพิษโควิด-19 นี้ เช่น Dean&Deluca ยื่นล้มละลายต่อศาลสหรัฐอเมริกาในแมนฮัตตัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 อ่านข่าวการยื่นล้มละลายของ Dean&Deluca ได้ที่นี่ ขอขอบคุณข่าวจาก Brand Buffet   บางบริษัทจำเป็นต้องลดเงินเดือนพนักงานตัวเองเพื่อความอยู่รอด บางบริษัทหนักถึงขั้น leave without pay ให้กับพนักงานหรือลดจำนวนพนักงานกันเลยทีเดียว Smartfinn ต้องการให้กำลังใจ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และคิดว่าวิธีนี้อาจนำทางสว่างมาให้ใครหลายๆ คน โดยเฉพาะพนักงานประจำ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น   Physical จิตใจที่ดี ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ (Sound mind in the sound body) การออกกำลังกายเป็นวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุด นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นตัวเองได้ อีกทั้งยังเสริมภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรค ลดค่าใช้จ่ายในการหาหมอเพื่อจ่ายค่ารักษาและซื้อยาอีกด้วย   Mental สถานการณ์กดดันจากที่ทำงานและการอยู่ในพื้นที่จำกัดอย่างบ้านและคอนโด ก็อาจทำให้ฟุ้งซ่านได้ ควรหากิจกรรมทำ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ในสวนหรือระเบียง สวดมนตร์ เป็นต้น นอกจากนั้น การอ่านหนังสือ เรียนคอร์สออนไลน์ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในจังหวะนี้ หาความรู้เพิ่มเติม เสริมทักษะสกิล เตรียมตัวเองให้พร้อมแสดงฝีมือในหน้าที่การงานหลังจบวิกฤติ   Financial สิ่งสำคัญตอนนี้ คือการประหยัดค่าใช้จ่าย สำรวจรายรับ จัดการรายจ่าย ถือเป็นการจัดการอย่างชาญฉลาด ลดรายจ่ายให้เหมาะสม และหาเงินเพิ่ม   ทำรายรับรายจ่ายใหม่ ขายขนม homemade / หรือของมือสอง   ที่สำคัญต้องไม่หมดหวัง และมีกำลังใจที่ดี ใช้ช่วงเวลานี้เพิ่มพูนทักษะให้ตัวเอง วิกฤตย่อมมีวันจบคนที่แข็งแกร่งกว่า เมื่อล้มแล้วต้องลุกขึ้นและวิ่งให้เร็ว ท้ายที่สุดขอให้ทุกคนปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้แพทย์และพยาบาลที่ทำงานหนักและเสี่ยงชีวิตมากในช่วงนี้ Stay safe & Stay at home นะ     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn    

อ่านต่อ >>

ฝากเงินกับธนาคาร ยังน่าฝากอยู่ไหม?

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มีการเริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทำการปรับลดวงเงินคุ้มครองจาก 10 ล้านบาท เหลือเพียง 5 ล้านบาท ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 64 และจะปรับลดเหลือเพียง 1 ล้านบาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 64 อีกด้วย ความน่ากลัวมันทวีคูณมากขึ้นแล้วจริงๆ …     โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จะถูกลดวงเงินการคุ้มครองลงคือ… ✅ เงินฝากกระแสรายวัน ✅ เงินฝากออมทรัพย์ ✅ เงินฝากประจำ ✅ บัตรเงินฝาก ✅ ใบรับเงินฝาก ล้วนเป็นรายการยอดนิยมที่ใช้ทำธุรกรรมทั้งสิ้น   credit รูปภาพ : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

3 วิธีเริ่มต้นจัดพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง แบบไหนดี แบบไหนโดน

3 วิธีเริ่มต้นจัดพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง แบบไหนดี แบบไหนโดน   สำหรับคนที่กำลังอยู่ในวัยทำงาน หรือเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ อยู่ คงจะทราบกันดีว่าการเก็บออมเงินนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตค่อนข้างมากทีเดียว โดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน หรือออมเงินเพื่อวางแผนระยะยาวในการใช้ชีวิตหลังเกษียณก็ตาม   แต่สำหรับมือใหม่แล้ว เรื่องของการลงทุนหรือการเก็บออมเงินนั้น ค่อนข้างที่จะต้องทำความเข้าใจและศึกษากันมาพอสมควรเลยทีเดียว โดยเฉพาะการวางแผนจัดพอร์ตในการลงทุน ซึ่งถ้าหากใครที่เพิ่งเริ่มต้น และอยากวางแผนจัดพอร์ตด้วยตัวเอง เราก็มีคำแนะนำ 3 ข้อมาฝากกัน     กำหนดเป้าหมายของการจัดพอร์ต ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในด้านต่างๆ ให้ลองกำหนดเป้าหมายออกมาเป็นหมวดหมู่ หรือแยกย่อยเป้าหมายออกมาให้ชัดเจนก่อน เช่น ต้องการเก็บเงินดาวน์บ้านสักหลัง โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3-5 ปี ข้างหน้า หากเป็นเป้าหมายเช่นนี้ก็ควรมองหาการลงทุนในกองทุน ที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แต่ก็ควรพิจารณาเลือกให้ดี และไม่ควรเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป   นอกจากนี้หากเป็นการวางแผนเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ช่วงหลังเกษียณ ก็ควรจะจัดพอร์ตลงทุนในระยะยาว ควรเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกนิด โดยลองพิจารณาดูจากผลตอบแทนย้อนหลัง ซึ่งกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในระยะยาว ก็จะยิ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ     พิจารณาตัวเองดูว่ายอมรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมมากขึ้นแล้ว คราวนี้ให้ลองถามตัวเองดูว่ายอมรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหากเป็นคนหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน และยังมีอายุน้อยอยู่ การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และลงทุนระยะยาวก็ดูจะเหมาะสมมากทีเดียว ซึ่งการลงทุนสำหรับคนวัยนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในกลุ่มของการลงทุนในกองทุนเท่านั้น เพราะยังสามารถเลือกลงทุนในรูปแบบของ อสังหาฯ ได้เหมือนกัน อาทิ การผ่อนคอนโดแล้วปล่อยเช่า เป็นต้น   ส่วนใครที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนอย่างเต็มตัว พอร์ตการลงทุนนั้นก็ไม่ควรที่จะให้มีความเสี่ยงที่สูงจนเกินไป อาจจะเลือกลงทุนในกองทุนระยะสั้น และมีความเสี่ยงต่ำก็ค่อนข้างที่จะเหมาะมากกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น หากมีเงินลงทุนมากเพียงพอ ก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในรูปแบบของ อสังหาฯ ควบคู่กันไปด้วยได้เช่นเดียวกัน     เริ่มต้นจัดพอร์ต ใครที่กำหนดเป้าหมาย และพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มต้นจัดพอร์ตการลงทุนกันแล้ว ซึ่งเราขอแบ่งการจัดพอร์ตออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ   พอร์ตลงทุนระยะยาว สำหรับพอร์ตการลงทุนในระยะยาวนี้ เป็นพอร์ตที่สำคัญที่สุด และหากเป็นไปได้ แนะนำว่าควรจะมีพอร์ตนี้ติดมือกันเอาไว้ด้วย ซึ่งพอร์ตระยะยาว จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นในวัยหลังเกษียณ การลงทุนสำหรับพอร์ตนี้จึงควรเลือกกองทุนที่ต้องถือกันยาวๆ และอาจจะผสมผสานการลงทุนอสังหาฯ หรือหุ้นบางตัวมาผสมผสานไปด้วยได้   พอร์ตลงทุนระยะยาวสำหรับการใช้จ่ายตามความเหมาะสม สำหรับพอร์ตนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีเงินทุนในการลงทุนหลายพอร์ต โดยพอร์ตนี้จะเน้นในการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพื่อให้ได้รับ Passive Income เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพอร์ตนี้ก็อาจจะต้องมีความเข้าใจ และมีกลยุทธ์ในการลงทุนกันพอสมควร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ได้ตามที่ต้องการ   พอร์ตลงทุนระยะสั้น สุดท้ายก็คือ การลงทุนในระยะสั้น เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยการลงทุนสำหรับพอร์ตแบบระยะสั้น ก็สามารถเลือกลงทุนได้ในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างๆ หรือจะเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบฝากประจำ ระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็ตาม แต่โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการลงทุนก็แทบจะไม่มีเลยทีเดียว   เมื่อทราบถึงวิธีในการจัดพอร์ตสำหรับมือใหม่กันแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะลงสนามด้วยตัวเองกันแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ลืมว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง” ฉะนั้นต้องศึกษาเรื่องของการลงทุนกันให้ดีก่อนเริ่มต้นลงทุน ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จจากการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายได้นั่นเอง   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ธุรกิจขายฝากน่าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่?

ธุรกิจขายฝากน่าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่?   มารู้จักการลงทุนกันเถอะ เรามาเริ่มกันที่การลงทุนที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 1-2% ต่อปี แบบนี้ก็ถือเป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง หรือ การที่เราเข้าซื้อหุ้นกู้ของบริษัทมหาชนต่างๆ ซึ่งเป็นการปล่อยกู้โดยตรงให้กับบริษัทชั้นนำเหล่านั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการลงทุนเช่นกัน     ความเสี่ยงในการปล่อยกู้ การลงทุนในรูปแบบการปล่อยกู้ ความเสี่ยงหลักๆ ที่เราต้องดู ต้องรู้ ก็คือ ความเสี่ยงที่ ลูกหนี้ จะเบี้ยวหนี้เราไป ซึ่งกลายเป็นหนี้เสีย การฝากเงินที่ธนาคารของเรานั้น นับเป็นการที่ปล่อยกู้ให้กับธนาคารเช่นกัน เพราะธนาคารได้นำเงินเราไป โดยตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ สำหรับการที่ธนาคารกู้เงินเราแล้วให้ดอกเบี้ยต่ำๆ ได้ก็เพราะว่า โอกาสที่ธนาคารจะเบี้ยวหนี้เรานั้นมีน้อยมากๆ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายคุ้มครองเงินฝากบัญชีละ 1,000,000 บาท ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก (สามารถศึกษาพ.ร.บคุ้มครองเงินฝากเพิ่มเติมได้ที่นี่) ในอีกรูปแบบหนึ่งคือ การลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทมหาชน เปรียบเหมือนเราเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนั้น ก็จะมีบริษัทที่คอยตรวจสอบจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเหล่านั้นให้กับเราในประเทศไทยก็มี Fitch กับ TRIS ที่เราคุ้นเคยกัน     การลงทุนแบบการเป็นเจ้าหนี้แบบไหนที่ให้ผลตอบแทนเยอะที่สุด? แน่นอนเป็นเจ้าหนี้ปล่อยกู้นอกระบบเรียกได้ว่ารวยที่สุดก็เป็นได้ เพราะมีการเก็บดอกเบี้ยที่สูงมากๆ ซึ่งอาจสูงถึง 5% ต่อวัน หรือเดือนละ 150% ก็มี แต่ไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งเพราะการเก็บดอกเบี้ยด้วยอัตราที่สูงเช่นนี้มันผิดกฎหมาย     จะเป็นเจ้าหนี้อย่างไรให้ถูกกฎหมาย? เป็นเจ้าหนี้เอาแบบถูกกฎหมายที่เราจะทำได้ คือ การรับซื้อฝากในธุรกิจขายฝาก ... ขายฝาก คือ การซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่มีการทำสัญญา แต่มีเงื่อนไขตกลงว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและวงเงินที่ตกลงกันและต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น ซึ่งการขายฝาก ช่วยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝาก (นักลงทุน)     ลงทุนกับ SMARTFINN แพลตฟอร์มแมชชิ่งขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน ปลอดภัยมั่นใจได้ นักลงทุนสามารถเลือกดูการลงทุนในรูปแบบนี้ได้ โดยทางสมาร์ทฟินน์ จะมีบริการคัดกรองทรัพย์สินและมีการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการขายฝากทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขายฝากที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการขายฝากอย่างถูกต้องให้อีกด้วย ส่วนความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระ ด้วยกฎหมายขายฝาก ถ้าเราเป็นผู้รับซื้อฝากแล้วผู้ขายฝากไม่นำเงินมาซื้อคืนเราก็ได้ที่ดิน ได้อสังหาริมทรัพย์มาครอบครองโดยสมบูรณ์ ก็เหมือนกับเงินต้นเราได้รับความคุ้มครอง จะเรียกว่าเต็มจำนวนเลยก็ได้เพราะเวลาที่เราเป็นผู้รับซื้อฝากเราให้เงินไปน้อยกว่ามูลค่าที่ดินแน่ๆ สำหรับคนที่ต้องการลงทุนให้เงินได้ทำงาน การลงทุนเป็นผู้รับซื้อฝากก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

พัฒนาความรู้ ทำให้ SMEs ก้าวกระโดด

พัฒนาความรู้ ทำให้ SMEs ก้าวกระโดด   การที่เจ้าของกิจการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเข้าร่วมสัมมนา การฟังและอ่านหาความรู้เพิ่มเติมอย่างจริงจัง สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดกิจการได้ เช่น การศึกษาเรื่องภาษี สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการคำนวณกำไรสุทธิที่แท้จริงได้ หรือ ความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง ก็ช่วยให้เจ้าของกิจการไปต่อรองได้ต้นทุนที่ถูกลงได้     SMEs จำเป็นต้องเรียนแล้วนำไปลงมือปรับปรุงแก้ไข แบบนี้ซ้ำๆตลอดเวลา  จึงเดินต่อไปแบบก้าวกระโดดได้ การที่เจ้าของกิจการไม่แสวงหาความรู้พัฒนาตนเอง อาจทำให้คู่แข่งสามารถแซงหน้า หรือดำเนินกิจการผิดพลาดได้ กิจการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น เช่น การยกเว้นภาษีบางตัวของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกิจการประเภทนั้น แต่หากเจ้าของกิจการไม่ทราบถึงขั้นตอนก็ทำให้ต้องเสียประโยชน์ในส่วนนี้ไป หรือ ช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆที่เป็นทางเลือกนอกเหนือจากสถาบันการเงิน หากเจ้าของกิจการไม่ทราบก็ต้องกู้ยืมคนใกล้ตัว   สมาร์ทฟินน์ ช่วยประสานด้านหาแหล่งเงินทุนขายฝาก ดอกเบี้ยเป็นธรรม และระยะเวลาดำเนินการ 7-10 วันทำการ เจ้าของธุรกิจที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725 , 094-445-7975  บริการให้คำปรึกษาฟรี LINE ID: @smartfinn     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ตั้งราคาขายผิด จากกำไรเป็นขาดทุน

ตั้งราคาขายผิด จากกำไรเป็นขาดทุน   การตั้งราคาขายผิด เกิดจากการไม่คิดละเอียดรอบคอบของเจ้าของธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไร SMEs ส่วนใหญ่มักลืมคิดค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายจากแหล่งเงินกู้ หรือขายฝาก นายทุนนอกระบบหรือในระบบ บวกรวมเข้าไปในต้นทุนด้วย จึงมักคิดว่าราคาขายเท่านี้ก็มีกำไรที่รับได้แล้ว   แต่ในความเป็นจริง หากกำไรที่เหลือต่ำมาก จะไม่สามารถเหลือเพียงพอสำหรับลงทุนเพื่อการเติบโตได้ หรือแทบจะไม่มีกำไรเลย ในกรณีที่แย่ที่สุดคือ ยิ่งทำยิ่งขาดทุน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจควรคำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตั้งราคาขาย เมื่อได้ราคาขายที่รับได้แล้ว ก็ค่อยดูว่าอยู่ในช่วงที่กลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อหรือไม่ เจ้าของกิจการต้องอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ต้นทุนสินค้า มีเงินเฟ้อมากำกับทุกปี ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะกระทบราคาขายในอนาคตเท่าไรก็เป็นอีกเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาให้ดี       SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ยอดขายเติบโตช้ากว่าค่าใช้จ่าย

ยอดขายเติบโตช้ากว่าค่าใช้จ่าย สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ เช่น  ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% แต่ต้นทุนกลับมากขึ้น 60% แสดงว่ากำไรสุทธิลดลงอย่างแน่นอน หากต้องการให้กำไรเพิ่มขึ้นตามเป้า อาจหมายถึง ต้องทำยอดขายเพิ่มขึ้นอีก 1-2 เท่าตัว     ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขยายไลน์การผลิตใหม่ การขยายช่องทางการขายใหม่ หรือการทำโปรโมชั่นอื่นๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือ ต้นทุนต่าง ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย เช่น  ค่าเสื่อมจากอุปกรณ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นต้น เป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายเติบโต เจ้าของกิจการต้องพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมานั้นเป็นการเพิ่มแบบถาวรหรือชั่วคราว ถ้าเป็นการเพิ่มแบบถาวรเป็นไปได้ว่ามีการกำหนดกลยุทธ์ผิด เกิดสภาวะยิ่งทำยิ่งกำไรลด แต่ถ้าหากค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบชั่วคราว ผู้ประกอบการก็ต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อเข้ามาเสริมกิจการในระยะสั้น ให้เพียงพอต่อกิจการที่กำลังขยายตัว   ซึ่ง การขายฝาก อาจเป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไวที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีนักลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ และไม่คิดดอกเบี้ยแบบมากเกินไป วันนี้ ขายฝาก ผ่านสมาร์ทฟินน์ ดอกเบี้ยเพียง 0.75% ต่อเดือน หรือ 9% ต่อปี สัญญาขายฝากเริ่มต้นที่หนึ่งปี และท่านยังคงพักอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ได้ตามปกติ การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง สนใจดูรายละเอียดและตัวอย่างได้ที่ www.smartfinn.co.th     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn    

อ่านต่อ >>

คุณเป็นนักลงทุนประเภทไหน ?

คุณเป็นนักลงทุนประเภทไหน ?   จริงๆแล้วนักลงทุนแต่ละท่านต่างมีสไตล์การลงทุนที่เป็นของตัวเอง เช่น เป้าหมายผลตอบแทน ระยะเวลาในการลงทุน ความเชื่อมั่นในตัวเอง และ ความสามารถในการรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แต่เพื่อให้ท่านสามารถเลือกทรัพย์สินในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง ทำให้เราแบ่งประเภทของนักลงทุนออกมาได้ 3 ประเภท ดังนี้   1.Aggressive พอร์ตของนักลงทุนแบบ Aggressive เปิดโอกาสรับความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์และมีเวลาติดตามข่าวสารการลงทุน ตัวอย่างการลงทุน เช่น กองทุนรวมต่างประเทศ หุ้นกู้เอกชน     2. Moderate Risk เลือกการลงทุนที่มีความปลอดภัย แต่ก็เปิดโอกาสรับความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถ รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับผลตอบแทนที่คาดหวังปานกลาง ตัวอย่างการลงทุน เช่น หุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ตราสารหนี้     3.Conservative ไม่ต้องการความเสี่ยงหลีกเลี่ยงความผันผวน การลงทุนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพยายามรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัย ตัวอย่างการลงทุน เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล     ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ แต่คาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร Smartfinn คือการลงทุนซื้อฝากในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และ ให้ผลตอบแทนสูง 9-12% ต่อปี "กดที่รูปเพื่อสร้างผลตอบแทนในแบบของคุณ"     ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต จุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มผลตอบแทนให้นักลงทุน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาในการลงทุนซื้อฝากทุกขั้นตอน   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ใช้เงินมือเติบ เพิ่มต้นทุนให้กิจการ

ใช้เงินมือเติบ เพิ่มต้นทุนให้กิจการ   เมื่อกิจการเป็นไปได้ด้วยดี เจ้าของกิจการรู้สึกว่าเริ่มมีเงิน เริ่มมีความสำเร็จ เงินเข้ามาคล่องตัว ก็เริ่มนำเงินไปซื้อรถ บ้าน กระเป๋า นาฬิกา เครื่องเพชร หรือเฟอร์นิเจอร์สารพัด การนำเงินหมุนเวียนของกิจการไปใช้ในของส่วนตัว หรือการใช้เงินผิดประเภท ทั้งหมดที่ไปซื้อมาอาจต้องผ่อนจ่ายจึงแบกภาระทั้งต้นทั้งดอก เมื่อถึงจุดที่กิจการทรงตัวหรือยอดขายตก ก็จะส่งผลให้กิจการขาดกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจ     ดังนั้นสิ่งสำคัญของกิจการขนาดกลางและย่อม คือการรักษาวินัยทางด้านการเงินอย่างเคร่งครัด ต้องใช้เงินเพื่อธุรกิจเท่านั้น  และต้องกันเงินสำรองส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันภาวะคาดไม่ถึง โดยทั่วไปควรสำรองเงินสดให้เพียงพอต่อการบริหารกิจการอย่างน้อย 6 เดือน หากเจ้าของธุรกิจไหนพบปัญหาขาดกระแสเงินสดในการดำเนินธรุกิจ ต้องการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน ระยะเวลาดำเนินงาน 7-10 วันทำการ สมาร์ทฟินน์ เราช่วยหาแหล่งเงินทุนขายฝาก ที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรม ให้ท่านได้ครับ   สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ธุรกิจเงินหายเพราะลืมคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นของตนเอง

เจ้าของธุรกิจบางคนอาจสงสัยว่าทำงานไปเงินในกิจการหายไปไหน   อาจเป็นเพราะเจ้าของธุรกิจลืมคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ทำงานที่บ้านไม่ได้คิดค่าเช่าออฟฟิศ ไม่คิดค่าแรงตัวเอง ภรรยา ลูก พี่น้อง บางทีลืมคิดค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน ค่าทำบัญชี ค่าประกันรถ ค่าน้ำค่าไฟของโฮมออฟฟิศสารพัดค่าใช้จ่ายใกล้ตัวที่ลืมคิดค่าใช้จ่ายจริง แต่ตอนจ่ายเงินต้องจ่ายจริง เลยทำให้ SMEs คาดการณ์ รายจ่าย กำไร และการประเมินกระแสเงินสดผิด     เมื่อคาดว่าจะมีกำไร และมีเงินสดเหลือ กลับกลายเป็นขาดทุน และมีเงินสดไม่พอ ถ้าลองลงบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกประเภท เมื่อเห็นตัวเลขจริง เจ้าของกิจการอาจจะตกใจ สิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่แท้จริง ที่ควรรวมไปในการคำนวณต้นทุน ดังนั้นหากท่านใดรู้จุดบกพร่องทางบัญชีของตัวเองแล้ว ต้องการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน สมาร์ทฟินน์ เราช่วยหาแหล่งเงินทุนขายฝาก ที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรม ให้ท่านได้ครับ   ระยะเวลาดำเนินการ 7-10 วันทำการ แหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจผ่านวิกฤตไปได้ เจ้าของธุรกิจที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ธุรกิจไม่รอดเพราะระบบบริหารจัดการ

ธุรกิจไม่รอดเพราะระบบบริหารจัดการ   การที่ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะรอดในระยะยาวหรือไม่ เพราะระบบการบริหารจัดการเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น   ระบบการเงินที่ดี การจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพ การทำสต็อกว่าเป็นระบบ FIFO LIFO หรือ FILO   หากเจ้าของกิจการวางระบบไม่ดี อาจเกิดภาวะยิ่งขายยิ่งขาดทุน เพราะไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่กันแน่ ระบบบัญชีแบบกระเป๋าซ้ายกับขวา ทำให้การเงินติดขัดไปหมด สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะบัญชีไม่เป็นระบบ ทำให้ยากที่จะรู้สาเหตุของการเงินติดขัด   เมื่อเจ้าของธุรกิจรู้ตัว ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเงินของกิจการ โดยการแยกเงินออกเป็นส่วนๆ ส่วนไหนของบริษัท ส่วนไหนของส่วนตัว ส่วนไหนสำหรับสินค้า ส่วนไหนสำหรับการขยายกิจการ ก็จะสามารถทำให้รู้ต้นทุนและกำไรที่แท้จริง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนทางการเงินอย่างถูกต้องได้     หากระหว่างการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น สมาร์ทฟินน์สามารถช่วยผู้ประกอบการในการตามหานักลงทุนสำหรับการขายฝาก ที่คิดดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรม ระยะเวลาดำเนินการเพียง 7-10 วันทำการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหาเงินทุนในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และสามารถนำเงินไปพัฒนาธุรกิจต่อไปได้       SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

กระแสเงินสดกับSMEs

ธุรกิจบริหารการเงินไม่ดี อาจเกิดสภาวะ “ช็อต”   เมื่อธุรกิจเริ่มดำเนินกิจการ เงินเข้าเงินออก จากรายรับรายจ่ายประเภทต่างๆก่อให้เกิดกระแสเงินสดในกิจการ หากเจ้าของธุรกิจบริหารการเงินไม่ดี อาจเกิดสภาวะ “ช็อต” หรือ เงินสดขาดสภาพคล่อง โดยปัญหาหลักๆเกิดจาก   ธุรกิจที่ทำมีกำไรน้อยมากไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ต้องใช้เงินสดและเครดิตตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้ หรือในอีกกรณีคือ ธุรกิจค้าขายดี เจ้าของธุรกิจจึงนำกำไรที่ได้ไป ขยายกิจการ   กิจการขยายใหญ่เกินจนทำให้ดึงเงินสดที่จำเป็นต้องใช้หมุนเวียนในปัจจุบันไป หากเป็น SMEs ทั่วไปก็สามารถขอวงเงินชั่วคราวกับสถาบันการเงินเพื่อประคองช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่มีประวัติทางการเงินที่ยาวนานพอ ทำให้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไม่ได้   ไม่สามารถรอสถาบันการเงินอนุมัติที่ใช้เวลา 2-3 เดือนได้ อีกทั้งไม่มีทุนเดิมหรือสายป่านมากพอทางออกของเจ้าของกิจการเหล่านั้นก็หนีไม่พ้นการกู้ยืมคนรอบข้าง ขายฝาก จนไปถึงนายทุนนอกระบบ การขายฝาก เป็นการกู้เงินในระบบหรือนอกระบบ? อ่านต่อคลิกที่นี่   สมาร์ทฟินน์ เราคือ ทางออกของการขายฝากเพื่อเจ้าของกิจการ SMEs ที่ต้องการดอกเบี้ยเป็นธรรม สะดวก ปลอดภัย และ รวดเร็ว   ใช้เวลาดำเนินการแค่ 7-10 วันทำการ เพียงมีอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของราคาขายฝากได้รับการประเมินจากบริษัทประเมินที่มีมาตรฐานเป็นธรรมต่อราคาสินทรัพย์ผู้มาขายฝาก   มีการกำหนดระยะเวลาขายฝาก 1-3 ปี หรือตามแต่คู่สัญญาตกลงกัน ถ้ามาไถ่ถอนก่อนครบกำหนดเวลาก็จะได้ทรัพย์สินกลับคืนไป ในขณะที่ การขายฝาก Smartfinn ผู้ขายฝากยังมีสิทธิในการอยู่อาศัย/ทำกิจการในทรัพย์สินของตนเองต่อไปได้จนครบกำหนดไถ่ถอน   สามารถต่ออายุการขายฝากได้ แต่มีสิ่งสำคัญที่แตกต่างไปคือ เงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ไม่เหมือนกับการไปจำนำทรัพย์สินต่อโรงรับจำนำ   Smartfinn ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ แปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ ให้เป็นทุนหรือขยายกิจการได้โดยช่วยเหลือในระดับใหญ่กว่าโรงรับจำนำ คือตั้งแต่ Micro-SME ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ มีดอกเบี้ยเป็นสิ่งตอบแทนเช่นกัน แต่ดอกเบี้ยขายฝากส่วนใหญ่จะมีอัตราสูงมาก คือตั้งแต่ร้อยละ 1-3 %ต่อเดือน(12-36% ต่อปี) แต่ในขณะที่ Smartfinn ให้บริการดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.75% ต่อเดือน (9%ต่อปี) เท่านั้น   สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ลงทุนอย่างปลอดภัยกับสมาร์ทฟินน์

ลงทุนอย่างปลอดภัยกับสมาร์ทฟินน์ การลงทุนในแต่ละประเภทมีความปลอดภัยต่างกัน การลงทุนที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล รองลงมาคือเงินฝากธนาคาร เงินฝากประจำ กองทุน ตราสารหนี้ หุ้น เป็นต้น ดังนั้นการจัดการพอร์ทที่ดี ต้องวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนและความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็นหลัก ความปลอดภัยของการลงทุนมากหรือน้อยขึ้นกับการศึกษาและบริหารจัดการกระจายความเสี่ยงของตัวนักลงทุนเอง ผลตอบแทนของการลงทุน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ดอกเบี้ย และ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ 1.5% ต่อปี ดอกเบี้ยของเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินอยู่ที่ 2% ต่อปี หรือ ดอกเบี้ยของหุ้นกู้อยู่ที่ 5% ต่อปี ในอีกกรณีคือ การเพิ่มมูลค่าของหุ้นที่ได้ลงทุน หรือ การเพิ่มมูลค่าของที่ดินหลักทรัพย์ที่ถือครอง ความปลอดภัยของเงินลงทุน คือสิ่งที่วัดว่าเงินต้นที่ลงทุนไปจะไม่ลดลงหรือหายไป เช่น พันธบัตรรัฐบาลมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน เงินฝากสถาบันการเงินมีกฎหมายคุ้มครองเงินฝากควบคุม มูลค่าหุ้นขึ้นกับหลายปัจจัยทั้งผลประกอบการและสถานการณ์รอบด้าน ทำให้หุ้นเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์มสำหรับลงทุนในการขายฝาก โดยมีผลตอบแทน 9-12% ต่อปี และมีอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน ทำให้มีผลตอบแทนสูงและสร้างความปลอดภัยในการลงทุน นักลงทุนได้ถือครองโฉนดของอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายตลอดระยะเวลาสัญญา นักลงทุนสามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ 02-026-0725   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ทำไมธนาคารต้องใช้อสังหาฯค้ำประกันเงินกู้

ทำไมธนาคารต้องใช้อสังหาฯค้ำประกันเงินกู้   เคยสงสัยกันไหมว่า เวลาขอกู้เงินธนาคาร แม้ผู้ขอกู้จะมีเครดิตที่ดี ประวัติการชำระหนี้ดี ธนาคารอาจให้ดอกเบี้ยที่ต่ำลง แต่ธนาคารยังต้องขอหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคารเอง และหลักทรัพย์ค้ำประกันที่นิยมที่สุด คือ อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด โรงงาน เป็นต้น ประเด็นแรกคือ อสังหาริมทรัพย์เคลื่อนย้ายไม่ได้ ผู้กู้ไม่สามารถนำอสังหาริมทรัพย์ติดตัวไปได้เมื่อผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถยึดทรัพย์มาขายต่อทอดตลาดได้ทันที ประเด็นหลักอีกข้อคือ อสังหาริมทรัพย์ส่วนมากมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางพื้นที่ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้ 1-2 เท่าในระยะเวลา 10 ปี ทำให้ธนาคารไม่ต้องกลัวว่ามูลค่าทรัพย์จะไม่ครอบคลุมวงเงินกู้ที่ลูกหนี้ได้ทำไว้ อสังหาริมทรัพย์จึงถือว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างดี แต่ถ้าหากว่าการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์นั้น ก็ยังถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ธนาคารต่างๆจึงมีหน่วยงานวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ หรือใช้บริการบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อมายืนยันมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์มแมชชิ่ง การขายฝาก ได้ใช้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ที่น่าเชื่อถือได้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการพิจารณาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้นก่อนนำมาประเมินราคาขายฝาก สร้างความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ขายฝากและนักลงทุน     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

เมื่อติดเครดิตบูโรแล้วจะแก้ยังไงได้บ้าง?

หลายคนมักมีคำถามว่า เมื่อติดเครดิตบูโรแล้ว จะแก้ยังไงได้บ้าง?   คำตอบคือ ใช้หนี้สินที่ติดให้หมด ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะการชำระหนี้สินที่ค้างไว้ให้หมด คือวิธีจัดการกับเครดิตค้างชำระที่เราติดอยู่อย่างดีที่สุดจากนั้นเมื่อชำระครบก็รอให้ประวัติการชำระของเราอัพเดทเข้าระบบและรอการปลดจากบัญชีค้างชำระ การเก็บข้อมูลของทางเครดิตบูโรจะเก็บไว้ประมาณ 3 ปี ในกรณีไม่ได้ชำระหนี้สินให้หมดทางสถาบันการเงินเจ้าหนี้ก็จะส่งรายงานมาให้ทางเครดิตบูโรอีกทุกเดือน จึงทำให้การรอให้หมดรอบการบันทึกข้อมูลนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่ชำระหนี้สินที่ค้างไว้ครบแล้วเท่านั้น สรุปคือ รอให้หมดรอบการบันทึกข้อมูล 3 ปี หลังจากชำระหนี้สินครบ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขเครดิตได้โดยการเริ่มสร้างประวัติใหม่เพราะเครดิตบูโร จะเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลังเท่านั้น   วันนี้ทางสมาร์ทฟินน์ อาจช่วยให้ท่านหมดหนี้สินส่วนนี้กับสถาบันการเงินทำให้เครดิตของท่านดูดีขึ้นเพราะยอดหนี้สินและภาระผ่อนต่อเดือนกับสถาบันการเงินส่วนนี้หายไปทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ช่วงเวลา 1-3 ปีในการจัดการปัญหาทั้งหนี้สินและเครดิตของใหม่ทั้งหมดเสมือนการ Re-credit เพื่อทำประวัติทางการเงินให้ดีขึ้นเพื่อโอกาสในการขอสินเชื่อในอนาคตได้ สามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smartfinn.co.th SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

พฤติกรรมการใช้เงินนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร

วันนี้เรามาลองศึกษาพฤติกรรมการใช้เงิน ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์การเป็นคนรวย หรือ คนมีหนี้สิน ซึ่งพอแบ่งเป็น 5 ขั้น ดังนี้:   ขั้นที่ 1) คือการใช้เงิน “เกินกว่า” รายรับที่หาได้ ผลลัพธ์คือ ก่อหนี้สิน ขั้นที่ 2) คือการใช้เงิน “เท่ากับ” รายรับที่หาได้ ผลลัพธ์คือ ไม่มีเงินเหลือ ขั้นที่ 3) คือการใช้จ่ายเงิน “น้อยกว่า” รายรับที่หาได้แล้วนำ 10-20% เป็นเงินออมผลลัพธ์คือ พออยู่ได้ ขั้นที่ 4) คือการใช้จ่ายเงิน “น้อยกว่า” รายรับที่หาได้แล้วนำ 20-30% เป็นเงินออมผลลัพธ์คือ เริ่มจะรวย ขั้นที่ 5) คือการใช้จ่ายเงิน “น้อยกว่า” รายรับที่หาได้แล้วนำ 40% มาจัดสรรดังนี้ 15% เป็นเงินออม แล้วอีก 25% นั้นนำไปลงทุนในรูปแบบต่างๆแนะนำให้กระจายพอร์ตการลงทุนเรียกว่าให้เงินทำงานผลลัพธ์คือรวยและมั่งคั่ง   ขอแนะนำการลงทุนในรูปแบบผู้รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ Smartfinn เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้โดยรับผลตอบแทน 9-12% ต่อปีและมีอสังหาฯพร้อมโฉนดมูลค่าสูงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

วิธีการใช้เงินและออมเงินอย่างไรให้มีเงินเหลือเก็บ

เราลองมาดูวิธีการใช้เงินและออมเงินอย่างไร ให้มีเงินเหลือเก็บ เพื่อนำเงินนั้นไปลงทุน และใช้เงินทำงานแทนเรากันดูบ้าง การใช้เงินและการออมเงินนั้น มีหลากหลายวิธี 1) ใช้เงินสดเท่าที่จำเป็น พยายามงดใช้บัตรเครดิต แต่ถ้าจะใช้ต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยทางการเงินที่ดีเลย 2) แม้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น เพราะส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถนำไปลงทุนเพื่อให้เงินทำงานให้กับคุณได้ด้วย 3) ลองชีวิตติดดิน ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย คุณจะรู้เลยว่าจะทำให้เงินคุณเหลือเก็บมากขึ้น และเมื่อคุณมีเงินเหลือเก็บ ก็ลองนำเงินนั้นไปลงทุนและอย่าลืมกระจายพอร์ตการลงทุนตามกฏที่ว่าเราไม่ควรนำไข่ไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวกัน การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ ควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ในวันนี้ขอแนะนำการลงทุนในรูปแบบ ที่เป็นผู้รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ Smartfinn เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้ โดยรับผลตอบแทน 9-12% ต่อปี และมีอสังหาฯ พร้อมโฉนดมูลค่าสูงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อไม่ให้พอร์ตการลงทุนรวมหวือหวา และช่วยให้ทุกท่านได้รับผลตอบแทนที่ดีและทำให้พอร์ตโดยรวมดูนิ่งขึ้น   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

การจัดแบ่งประเภทหนี้

การจัดแบ่งประเภทหนี้ สามารถแบ่งได้เป็น หนี้ดี และ หนี้ร้าย   - หนี้ดี ได้แก่ หนี้ซื้อบ้าน หนี้เพื่อการศึกษา หนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ - หนี้ร้าย ได้แก่ หนี้บัตรเครดิต หนี้ซื้อรถยนต์   ส่วนบรรดาหนี้ หนี้ที่ถูกยกให้เป็น “ หนี้ที่ดีที่สุด ” คือ หนี้ซื้อบ้าน และ “ หนี้ที่ร้ายที่สุด ” คือ หนี้บัตรเครดิต   สาเหตุที่ทำให้หนี้ซื้อบ้านถูกจัดอันดับให้เป็นหนี้ที่ดีที่สุดเพราะโดยทั่วไปแล้วราคาบ้านปรับเพิ่มขึ้นปีละ 5 -10% ดังนั้นเมื่อเรากู้เงินมาซื้อบ้านหนี้ก้อนนี้ก็มีแนวโน้มจะเป็นหนี้ที่ดีและเมื่อราคาบ้านเพิ่มขึ้นเท่ากับว่าความมั่งคั่งของเราเพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่หนี้บัตรเครดิตถูกจัดให้เป็นหนี้ที่ร้ายที่สุดเพราะโดยมากแล้วคนเรามักใช้บัตรเครดิตซื้อของกินของใช้ ใช้แล้วก็หมดไปหรือไม่ก็เป็นของฟุ่มเฟือยและของที่เราอยากได้แต่ไม่สามารถจ่ายด้วยเงินสดได้ โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 18-36% ต่อปี   นอกจากนี้หนี้บางประเภทอาจจะเป็นได้ทั้งหนี้ดีและหนี้ร้าย ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างเช่นหนี้เพื่อซื้อรถยนต์ เพราะแม้ว่าหนี้เพื่อซื้อรถยนต์จะถูกฟันธงว่าเป็นหนี้ร้ายเพราะมูลค่าของรถยนต์จะลดลงเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นหนี้เพื่อซื้อรถยนต์มาใช้ในการประกอบอาชีพหรือถ้ารถยนต์คันใหม่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็น่าจะนับหนี้เพื่อซื้อรถยนต์เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนี้ดีได้อีกประเภทหนึ่ง   เพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจว่าจะเป็นหนี้แบบไหนถึงจะเรียกว่าหนี้ดีก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ข้อต่อไปนี้   1) มีประโยชน์ 2) คุ้มค่า 3) มีความสามารถในการผ่อนชำระ   เพราะฉะนั้นถ้าประเมินแล้วว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม กู้มาแล้วผ่อนไม่ไหว ทำให้เดือดร้อน ดอกเบี้ยแพง เงื่อนไขโหด หนี้แบบนี้ต้องหนีให้ไกล.     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ความยากของตลาดหุ้นขาลง

ความยากของตลาดหุ้นขาลง   การลงทุนในตลาดหุ้นขาลงมีความเสี่ยงมากกว่าลงทุนในตลาดหุ้นขาขึ้น แม้ว่าปัจจุบันมีเครื่องมือทางการเงินเช่น การ Short Against Port, Short Sell, DW และ TFEX เป็นต้น ทำให้นักลงทุนมีโอกาสในการทำกำไรแม้ในช่วงตลาดขาลง แต่ในความเป็นจริง ความเสี่ยงหลักของตลาดหุ้นขาลงคือไม่มีใครรู้ว่าดัชนีจะลงไปลึกเท่าไร และไม่มีใครรู้ว่าจะกลับตัวเมื่อไร เพราะหากตลาดขาลงจากสภาวะภายนอกเช่น เงินทุนต่างชาติไหลออก จะใช้ระยะเวลานานและไม่ใช่ปัจจัยที่จะคำนวนราคาพื้นฐานของหุ้นได้โดยใช้งบกำไรขาดทุน และมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตของกลุ่มธุรกิจ การโดน Disrupt จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นในตลาดขาลง ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆจริง นักลงทุนมีโอกาสสูงที่จะขาดทุนจากทั้งความผันผวนที่เกิดขึ้นรุนแรงและราคาหุ้นดิ่งลงฉับพลัน   การกระจายความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง นักลงทุนสามารถย้ายเงินทุน และกระจายความเสี่ยง ไปยังการลงทุนระยะสั้นอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนได้ เช่น การฝากประจำ ผลตอบแทนที่ 1-3% ต่อปี, กองทุนรวมตราสารหนี้, หรือ สมาร์ทฟินน์ ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการวางเงินในระยะสั้น 1-2 ปี และให้ได้ผลตอบแทน 9-12% โดยมีอสังหาฯ พร้อมโฉนดมูลค่าสูงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้นักลงทุนสามารถรักษาเงินต้นในเวลาตลาดผันผวน อีกทั้งยังสร้างผลตอบแทนชนะตลาดโดยรวมอีกด้วย   ทางเลือกใหม่นักลงทุนเพื่อผลตอบแทน 9-12% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักลงทุน 02-026-0725, 089-664-2622  LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ฝ่าวิกฤติ เมื่อธุรกิจถึงทางตัน หมุนเงินไม่ทัน ขาดสภาพคล่องชั่วคราว

ฝ่าวิกฤติ เมื่อธุรกิจถึงทางตัน หมุนเงินไม่ทัน ขาดสภาพคล่องชั่วคราว   ผู้ประกอบการ ทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว แล้วเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง ไม่ว่า ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน supplier ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดังสินค้า จะทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาหยุดชะงัก ซึ่งความรุนแรงจะขึ้นกับธุรกิจแต่ละประเภท ประกอบกับการขอวงเงินที่ยากขึ้นจากสถาบันการเงินในปัจจุบัน วันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งช่องทางของแหล่งเงินทุนในระบบ คือ Smartfinn ค่ะ เพียงผู้ประกอบการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่มี เป็นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว เงินทุนที่ได้สามารถนำไปชำระหนี้สินดอกเบี้ยสูง หรือเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ และวางแนวทางการบริหารธุรกิจใหม่ เช่น   1. วางระบบเดินบัญชี cash-flow 2. ทำบัญชีแยกประเภทให้ชัดเจน แยกกำไรสุทธิที่แท้จริงของกิจการ 3. ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 4. ปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลัง   เพียง 2-3 ปี ก็เป็นเวลาที่พอเพียงกับการตั้งหลักใหม่ หรือ รีเครดิตของบริษัท บวกกับการเสริมหนทางใหม่ๆ เช่น การขยายฐานตลาด เมื่อรวบรวมเงินไถ่ถอนทรัพย์ได้ อสังหาริมทรัพย์ก็จะกลับเป็นของผู้ประกอบการตามเดิม โดยนักลงทุนของ Smartfinn ให้วงเงินและดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ขั้นตอนการดำเนินการมีมาตรฐาน เพื่อดำรงเจตนา ช่วยเหลือ SMEs ไทย   Smartfinn บริการให้คำปรึกษาฟรี รู้ผลเลย ได้เงินเร็ว ถูกกฏหมาย ทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน สนใจติดต่อ 02-026-7025 หรือ www.smartfinn.co.th / line@smartfinn / info@smartfinn.co.th     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

เมื่อมีหนี้ ทำอย่างไร? ให้หนี้หมดเร็วขึ้น

ตามสถิติการใช้จ่ายแล้ว หนี้สินส่วนใหญ่เกิดมาจาก ผู้บริโภค ต้องการเงินเพื่อไปใช้จ่ายตามที่ตนเองต้องการ จนลืมนึกถึง สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นหนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย ที่ต้องจ่ายคืนพร้อมเงินต้นด้วย และอัตราดอกเบี้ยนี้ก็เป็นตัวการสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าผู้กู้สามารถชำระเงินคืนได้หรือไม่   หนี้บัตรเครดิต อยู่ที่ 18-24% ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการตามทวงหนี้ หนี้นอกระบบ อยู่ที่ 24-36% ในกรณีมีสินทรัพย์ค้ำประกัน หรือ 36-200% ในกรณีไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน หนี้นาโนไฟแนนซ์ อยู่ที่ 36% โดยจำกัดวงเงินอยู่ที่รายละไม่เกิน 100,000 บาท หนี้สถาบันการเงินในระบบ จะต้องมีการสร้างเครดิตที่ดีก่อนถึงจะขอสินเชื่อได้ โดยแบ่งเป็นหนี้ระยะยาวและระยะสั้น   เราสามารถคำนวนคร่าวๆได้ว่า ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% จะใช้เวลา 5 ปี ให้มูลค่าดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้น หรือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 30% จะใช้เวลาเพียง 3 ปีนิดๆ หนี้จะเพิ่มเป็นสองเท่า แล้วจะทำอย่างไรให้หนี้หมดเร็วขึ้น? เคล็ดลับมีอยู่สองทาง คือ ลดเงินต้น หรือ หาทางลดอัตราดอกเบี้ย หากผู้กู้มีโอกาสได้เงินก้อน ต้องรีบลดเงินต้นให้เร็วที่สุด แต่ในกรณีที่ดอกเบี้ยสูงมากๆ ขนาด 30% ต่อปีขึ้นไป ทำให้ยากต่อการลดเงินต้น ผู้กู้ทำได้แค่เพียงผ่อนดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ อยู่ในวังวนหนี้ไม่จบสิ้น ดังนั้นก็ต้องเหลือหนทางเดียวคือ หาทางลดอัตราดอกเบี้ยให้ได้   การลดอัตราดอกเบี้ย เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หนี้หมดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากเงินต้น 3 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 2%ต่อเดือน หรือ 24% ต่อปี ผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยถึง 720,000 บาทต่อปี ซึ่งใช้เวลาแค่ 4 ปีกว่าๆ ดอกเบี้ยจะเท่ากับ 3 ล้านบาท รวมเงินต้น 3 ล้าน จะเป็น 6 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงมาก แต่หากผู้กู้สามารถหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำลงมาได้ เช่น 0.85%ต่อเดือน หรือ 10%ต่อปี ที่ยอดเงินต้น 3 ล้าน ผู้กู้จะเสียดอกเบี้ยเพียง 300,000 บาทต่อปี ซึ่งลดภาระได้ถึงปีละ 420,000 บาทต่อปีเลยทีเดียว แล้วสามารถนำเงินที่ลดภาระได้ไปชำระเงินต้น เพื่อลดดอกเบี้ยในงวดต่อไปได้อีก ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการช่วยให้หนี้เพิ่มขึ้นหรือหมดเร็วขึ้น ผู้กู้ควรพิจารณาในเรื่องดอกเบี้ยให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการกู้ยืมใดๆ แล้วจะปลอดหนี้ได้เร็วขึ้นแน่นอน   วันนี้ สมาร์ทฟินน์ สามารถช่วยท่านลดภาระดอกเบี้ย เหลือเพียง 9% ต่อปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่   รับให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขายฝากออนไลน์ Smartfinn ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน Matching โอกาสที่ดีที่สุดเพื่อคุณ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smartfinn.co.th หรือ โทร 02-026-0725

อ่านต่อ >>

เวลา คือ เงิน Time is money

คนรวยมักยอมจ่ายเงินเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าเสมอ และจะไม่ยอมสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะเข้าใจลึกซึ้งดีถึงคุณค่าของเวลา ว่าต่อให้มีเงินมากแค่ไหน ก็ไม่อาจซื้อเวลากลับคืนมาได้ ดังคำกล่าวที่ว่า“ เวลาคือสิ่งที่แพงที่สุด แต่คนมักมองข้ามคุณค่าของเวลา ”   ประโยคเหล่านี้สะท้อนความสำคัญของเวลาทั้งสิ้น ดังนั้น วันนี้จึงขอหยิบเรื่อง “เวลา = เงิน” มาคุยกัน     ทุกวันนี้ Lifestyle ของคนในสังคมเปลี่ยนไป ทำให้มี ธุรกิจใหม่ๆ ทั้ง Start Up และ SMEs เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประหยัดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ด้านขนส่ง (Logistic) สายการบินโลว์คอส, บริการ Food Delivery, งานรับจ้างต่อคิวเพื่อซื้อขนมดังๆ, แอปพลิเคชัน จองคิวล่วงหน้า, ช็อปปิ้งออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคสมัยใหม่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับความสะดวก เหตุผลคือ เงินที่จ่ายไป คุ้มค่ากับการที่มีเวลามากขึ้น และ เวลาที่มากขึ้น ก็สามารถนำไปหาเงินได้มากกว่าหรือให้เวลากับตนเอง ในเรื่องการเงินก็เช่นกัน หากเราสามารถหาที่วางเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้ เมื่อระยะเวลาผ่านไป ผลตอบแทนที่ได้ก็คุ้มค่า และเมื่อคูณกับเวลา ผลตอบแทนที่ได้จะทวีคูณยิ่งขึ้น เวลาเป็นมิตรกับคนที่มีเงินทุน แต่ในทางกลับกัน เวลาก็เป็นศัตรูตัวฉกาจกับผู้ที่เป็นหนี้สินด้วย เพราะทุกนาทีที่ผ่านไป ดอกเบี้ยของหนี้สินเดินหน้าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากคุณมีหนี้สิน สิ่งแรกที่ควรทบทวนคือ ดอกเบี้ยจากสิ่งไหนแพงสุด ยกตัวอย่างเช่น หนี้นอกระบบ ดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน เท่ากับปีละ 36% ผ่อนเท่าไรก็ไม่สามารถลดเงินต้นได้ ซึ่งหนี้ในส่วนนี้ต้องหาทางลดให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรก และนำส่วนที่เคยจ่ายดอกเบี้ย มาใช้ลดเงินต้นของหนี้ให้ได้มากที่สุด   ตัวอย่างเช่น SME รายหนึ่ง มีอาคารพาณิชย์เป็นหน้าร้าน ไปกู้เงินนอกระบบไว้เพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจที่ 2,000,000 บาท นายทุนคิดดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน คุณต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเดือน x 12 เดือน = 720,000 บาท หากเงินที่ไปกู้มา สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ถือว่าเป็นการกู้ยืมที่คุ้มค่า   แต่จะดียิ่งขึ้น ถ้าคุณสามารถลดดอกเบี้ย จาก 3% เหลือเพียง 0.75% ต่อเดือน หรือ 720,000 บาทต่อปี เหลือเพียง 180,000 บาทต่อปี เงินส่วนต่างที่ประหยัดได้ถึง 540,000 บาทต่อปี! คือกำไรที่ผู้ประกอบการรายนั้นสามารถหาเพิ่มได้ สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ที่มีประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น เห็นไหมคะว่า ถ้าคุณบริหารเวลาได้ คุณจะบริหารเงินได้ดีด้วยเช่นกัน Smartfinn ช่วยคุณลดหนี้ได้ หากคุณเป็นผู้ประกอบการ มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ที่ 02-026-0725 , 089-664-5359 , 089-6642622     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ยอดขายหนึ่งล้าน ไม่ใช่กำไรหนึ่งล้าน

ยอดขายหนึ่งล้าน ไม่ใช่กำไรหนึ่งล้าน   ขายของทำธุรกิจทุกคนย่อมหวังผลกำไร แต่อย่าเข้าใจผิดว่า ยอดขายที่เพิ่มพูนขึ้นทุกวันนั้นคือกำไร วันที่ธุรกิจเกิดขายดี ยอดขายเป็นล้าน หากเจ้าของธุรกิจคิดแบบนั้น อาจประสบกับสภาวะเงินฝืดติดขัดแก้ไม่หายในธุรกิจ ในยอดขายนั้นประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง   1. ต้นทุนค่าสินค้า – ไม่ว่าสินค้านั้นจะรับมาจากผู้ผลิต หรือ ประกอบสร้างขึ้นเอง ล้วนมีต้นทุนวัตถุดิบ ถือเป็นต้นทุนหลักของสินค้าทุกตัว หากเป็นธุรกิจบริการ ต้นทุนส่วนนี้คือพวกอุปกรณ์การบริการ เช่น น้ำมันสปา เครื่องสำอางค์ การรู้ต้นทุนสินค้า ทำให้เราประเมินได้ว่ามีศักยภาพในการทำกำไรได้หรือไม่   2. ต้นทุนการดำเนินการ – ได้แก่ค่าแรงงาน เงินเดือนพนักงาน ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเครื่องจักร ค่าโทรศัพท์ เงินเดือนเจ้าของ หากคิดตามหลักบัญชี ก็ต้องรวมค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ต่างๆไปในต้นทุนด้วย หากเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ อาจหัก 20% ของราคาอุปกรณ์ต่อปี และ หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ หัก 5% ต่อปี ไม่นับมูลค่าที่ดิน เป็นต้น   3. ต้นทุนการตลาด – ทั้งการตลาดออฟไลน์ ได้แก่ ค่าโฆษณาต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อต่างๆ โดยการบอกต่อถือเป็นต้นทุนการตลาดที่ต่ำที่สุด และ การโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์เป็นช่องทางที่แพงแต่เข้าถึงประชาชนส่วนมาก มีเรตราคาตั้งแต่ 44,000 บาทต่อ 15 วินาทีต่อครั้ง ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ หรือ เหมาเดือนละ 400,000 บาท ของรายการ ศึก12ราศี (ณ เดือนพฤษภาคม 61) รวมถึงการตลาดออนไลน์ เช่นการใช้ Google Ad การทำเว็ปของบริษัท โดยเจ้าของธุรกิจต้องประเมินถึงต้นทุนการตลาดเปรียบเทียบกับการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าคุ้มค่าหรือไม่    4. ดอกเบี้ย – หากธุรกิจมีการกู้เงิน ดอกเบี้ยคือหนึ่งในต้นทุนที่ต้องจ่าย ผลต่างดอกเบี้ย คือกำไรที่เพิ่มขึ้นของเจ้าของธุรกิจ หากธุรกิจกู้เงิน OD มา 1 ล้านบาท หักดอกเบี้ย 13%  คือ 130,000 บาท แต่หากกู้สถาบันการเงินลูกค้าชั้นดีแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะเสียดอกเบี้ยประมาณ 9% คือ 900,000 บาท ส่วนต่างดอกเบี้ย 40,000 บาท คือกำไรที่เจ้าของธุรกิจเพิ่มมา   เมื่อสรุปยอดขายสิ้นเดือน เจ้าของธุรกิจนำมาหัก ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการดำเนินการ ต้นทุนการตลาด และ ดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือคือ กำไรสุทธิที่แท้จริง การนำกำไรสุทธิไปต่อยอดธุรกิจหรือขยายกิจการได้ แต่หากคำนวนแล้วตัวเลขติดลบ นั้นหมายถึงค่าใช้จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป เจ้าของธุรกิจอาจต้องปรึกษากับทีมบัญชีโดยด่วน เพื่อหาทางลดต้นทุนส่วนใดส่วนหนึ่งโดยให้ผลกระทบต่อตัวธุรกิจน้อยที่สุด     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

3 เทคนิคง่ายๆ ที่จะสร้างกำไรให้ธุรกิจของคุณ

3 เทคนิคง่ายๆ ที่จะสร้างกำไรให้ธุรกิจของคุณ   ธุรกิจที่ต้องการสร้างกำไรให้เพิ่มขึ้น การให้ความสำคัญในการลดต้นทุนทางธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ วันนี้เราจึงมี 3 เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยสร้างกำไรให้ธุรกิจของคุณ   1. รู้ “ต้นทุนที่แท้จริง” ในการดำเนินธุรกิจ มีธุรกิจมากมายที่ยอดขายดีแต่ไม่มีกำไรเลย สิ่งที่ธุรกิจเหล่านั้นพลาดไปคือเรื่องของการคำนวณต้นทุน หลายคนมักจะคิดเพียงแค่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า แต่ไม่เคยคิดถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง, ค่าแรงพนักงาน และ ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ทำไมธุรกิจยอดขายดีแต่ทั้งปีไม่มีกำไร   2. กำหนดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและวางแผนงบประมาณ รายรับ รายจ่าย ต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจจะต้องทำบัญชีอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายว่า มีความจำเป็นหรือเหมาะสมไหม ควรที่จะวางกรอบแผนงบประมาณทุกอย่างให้ชัดเจนก่อน “จ่ายเงิน” และสืบค้นราคา เปรียบเทียบอยู่เสมอเพื่อให้เราได้ต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด   3. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ปัจจุบันโลกเข้าสู่โลกของเทคโนโลยี มีแอปพลิเคชันและบริการต่างๆมากมาย ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจ หากเราสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราก็จะช่วยประหยัดงบไปได้มากเลยทีเดียว ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมอเตอร์ไซต์ หรือจ้างพนักงานขับรถ เราก็สามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันแทนได้ นอกจากนั้นยังมีบริการต่างๆที่ช่วยจัดการบัญชี รับชำระเงินออนไลน์ ระบบบริหารจัดการสินค้า เป็นต้น   และสิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าลืมให้ความสำคัญในเรื่องของ “การควบคุมต้นทุนธุรกิจจากการกู้ยืม” คุณสามารถ Recredit เพื่อลดค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากจากบัตรเครดิตที่ปัจจุบันดอกเบี้ยสูงถึง 28% ต่อปี เหลือเพียง 9% ต่อปี เพียงแค่คุณมีอสังหาริมทรัพย์ที่ดี คลิกลงทะเบียนได้เลยที่ www.smartfinn.co.th หรือโทร 094-4457975     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ทำไมธุรกิจยอดขายดี แต่ทั้งปีไม่มีกำไร?

ทำไมธุรกิจยอดขายดี แต่ทั้งปีไม่มีกำไร?   เป็นไปได้หรอที่ยอดขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่ธุรกิจต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีกำไรและมันเกิดมาจากสาเหตุอะไร? หนึ่งในสิ่งที่คนทำธุรกิจหลายคนพลาดไปคือเรื่องของ “การคำนวณต้นทุน” หลายคนจะคิดเพียงแค่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า แต่ไม่เคยคิดถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร   ยกตัวอย่างนะครับ ธุรกิจ ก จะได้กำไรทั้งหมด 10,000 บาทในกรณีที่ขายสินค้าหมด  แต่ ธุรกิจ ก ลืมคิดถึง ต้นทุนค่าขนส่ง ค่าแรงพนักงาน ซึ่งรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท กลายเป็นว่ากำไรที่ได้มาติดลบซะงั้น ถ้าปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆคงจะมีแต่ขาดทุนสะสมนะครับ   และอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนที่ทำธุรกิจไม่มีกำไรสักทีคือ “การจัดการกับต้นทุนธุรกิจ” และ “การทำบัญชีแยกประเภท” ครับ ธุรกิจที่จัดจำหน่ายสินค้าต้องมีงบลงทุนเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าใหม่ แต่เมื่อได้เงินจากการขายสินค้าในล็อตเก่า ก็จะนำเงินทั้งหมดไปใช้จ่ายธุรกิจบ้าง ใช้จ่ายส่วนตัวบ้างโดยลืมแยกส่วนที่เป็นกำไรออกมา จนทำให้ไม่เหลือเงินสดหมุนเวียนกับเงินสำรองฉุกเฉินติดมือเลย   หรือธุรกิจที่มีการใช้เครดิตการค้ามากจนเกินไปและลืมไปว่าจะต้องนำเงินไปชำระค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ อาทิเช่น ค่าเช่าสถานที่, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, เงินเดือนพนักงาน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆในธุรกิจเพื่อการลงทุนเพิ่ม รวมไปถึงค่าการตลาดต่างๆ หากเราใช้เครดิตล่วงหน้ามากเกินไปจนเก็บเงินไม่ได้ซักที รายจ่ายต่างๆในธุรกิจก็รอจ่ออยู่ เมื่อถึงกำหนดจ่ายแล้วเราไม่เหลือเงินสดในมือ นั่นแหละครับ ความวิกฤติจะมาเยือน!!!! กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบหรือขอสินเชื่อจากสถาบัน   นอกจากเงินสดจะไม่เหลือในมือแล้วธุรกิจเราก็จะยิ่งจมลงจากภาระดอกเบี้ยทบต้นมหาศาล จากที่เราไปกู้ยืมมา บางคนอาจหาทางออกด้วยการกดเงินสดจากบัตรเครดิต โดนดอกเบี้ยไปเต็มๆ บางรายก็มากถึง 28% ต่อปี เห็นไหมครับว่าแม้กิจการที่เราทำอยู่จะสร้างยอดขายได้มากขนาดไหน แต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวลงก็เป็นได้นะครับ     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

กำไรหมดเพราะดอกเบี้ยสูง?

กำไรหมดเพราะดอกเบี้ยสูง? เจ้าของกิจการหลายๆคน อาจเคยมีช่วงที่บริษัทขาดสภาพคล่อง ไม่มีกระแสเงินสดในการหมุนเวียนธุรกิจ บัตรเครดิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เกิดสภาพคล่อง แต่ในบางครั้ง เจ้าบัตรเครดิตนี้เอง ก็อาจจะสร้างหนี้ให้โดยที่ไม่รู้ตัว เพราะดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนั้นสูงปรี๊ดสูงถึง 28% ต่อปี ภาระดอกเบี้ยเหล่านี้เป็นเรื่องที่ เจ้าของกิจการ “มองข้ามไม่ได้” จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้   ถ้าคุณได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลง สิ่งนี้เองที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เงินในกระเป๋าของท่านกลับมา ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าหากกู้เงินเป็นจำนวน 5,000,000 บาท ถ้าคุณเผชิญกับดอกเบี้ยที่ 28% ต่อปี จะทำให้เงินคุณหายไปถึง 1,400,000 บาท ในทางกลับกันถ้าวันนี้ คุณกู้เงินมาเท่ากันคือ 5,000,000 บาทแต่คุณจ่ายดอกเบี้ยเหลือเพียง 9% ต่อปี คุณจะจ่ายดอกเบี้ยเพียง 450,000 บาท ว้าวววว คุณสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง 950,000 บาท หรือ มากกว่า 3 เท่าเลยนะ   สามารถ รวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียว การที่เรานำเงินที่ได้มาในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ไปเคลียหนี้บัตรเครดิตหลายๆ ใบ หรือ หนี้สินนอกระบบ ที่อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 28% นอกจากจะทำให้ภาระเบาลงยังทำให้เราจัดการได้ง่ายขึ้น เพราะเหลือหนี้เพียงก้อนเดียว และที่สำคัญยังสามารถช่วยเพิ่ม credit score ได้อีกด้วย Smartfinn แพลตฟอร์มขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่ Best-Deal ที่สุด! แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณ ได้รับ “อัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำลงเหลือเพียงแค่ 9% ต่อปี” และสามารถนำเงินที่ได้จากการขายฝากนั้นไปเคลียร์หนี้สินต่างๆ ที่สูงปรี๊ด และรวมหนี้ให้เหลือเพียงก้อนเดียว นอกจากเพดานในการกู้กับสถาบันจะเพิ่มขึ้น ยังช่วยให้เรามี Credit Score ที่ดีขึ้นอีกด้วยนะ รู้แบบนี้แล้วรออะไร   ถ้าวันนี้คุณมีอสังหาที่ดี คลิกลงทะเบียนได้เลยที่ www.smartfinn.co.th     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

ป้องกันและกอบกู้เครดิต ด้วยขายฝากกับสมาร์ทฟินน์

ป้องกันและกอบกู้เครดิต ด้วยขายฝากกับสมาร์ทฟินน์   เมื่อภาระหนี้สินที่เริ่มมากขึ้น ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมุนเงินจนเครียดทุกเดือน การผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ยิ่งทำให้เครดิตของธุรกิจ หรือ ส่วนตัวเสียหายในระยะยาว โดยข้อมูลการชำระหรือผิดนัดชำระต่างๆจะถูกจดบันทึกใน เครดิตบุโร โดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - National Credit Bureau โดยสถาบันทางการเงินทุกสถาบันจะใช้บันทึกนี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเครดิตของผู้กู้ทุกราย ประวัติการชำระนี้จะมีอายุ 3 ปีในฐานข้อมูลบุโร ซึ่งหมายความว่าหากผิดนัดชำระ เครดิตเสียนี้จะติดตัวไปอย่างน้อย 3 ปี การทำธุรกรรมใดๆกับสถาบันการเงินทุกสถาบันก็จะเป็นไปได้ยากยิ่ง มากไปกว่านั้นเครดิตเสียนี้จะไม่ถูกลบออกไปจากสถาบันการเงินที่ผู้กู้ได้ผิดนัดชำระตลอดไป   สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์ม ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับ SME ที่ต้องการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน ที่ปัจจุบันมีภาระดอกเบี้ยสูง ผ่อนไม่ไหว กำลังจะผิดนัดชำระสถาบันการเงิน หรือ ผิดนัดติดแบล็กลิส แล้ว และต้องการกลับเข้าสู่การกู้ยืมผ่านสถาบันทางการเงินในระบบอีกครั้ง โดย แพลตฟอร์ม สมาร์ทฟินน์ จะช่วยให้ SME มีเวลาในการปรับสภาพคล่องของตัวเอง   สมาร์ทฟินน์ แพลตฟอร์มประสานนักลงทุนในระบบ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย ประเมินจากบริษัทประเมินมูลค่าที่ผ่านการจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะช่วยให้ SME ทราบถึงราคาซื้อขายจริง ไม่ถูกเอาเปรียบ และเป็นธรรมจากทุกฝ่าย โดย SME สามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างการขายฝาก ปรับการทำบัญชีให้กลับเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินได้อีกครั้ง     SMARTFINN ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ     อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th บริการให้คำปรึกษา ฟรี โทรศัพท์ 02-026-0725 , 094-445-7975 , 089-664-5359 LINE ID: @smartfinn  

อ่านต่อ >>

บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching