Platform Matching

กรุณารอสักครู่

Platform Matching ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


platform matching

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

สรุปกฎหมายขายฝากฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

สรุปกฎหมายขายฝากฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

สรุปกฎหมายขายฝากฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

จากพระราชบัญญัติที่ประกาศล่าสุด กรมที่ดินได้มีการจัดทำสรุปคำแนะนำเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝาก และผู้ซื้อฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 เผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาชนที่ทำการขายฝากดังนี้

กฎหมาย ขายฝาก ฉบับใหม่ ที่ดิน สัญญา

แหล่งที่มา: กรมที่ดิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ซึ่งใจความสำคัญหลักของกฎหมายขายฝากฉบับใหม่ ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น เข้าใจง่าย ดังนี้

  • สัญญาขายฝากต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี สามารถไถ่ถอนก่อนเวลาได้ หากเกินเวลา สามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ตกลงกัน
  • ผู้ขายฝากสามารถอาศัย ใช้สอยจากหลักทรัพย์ที่ขายฝากได้ถึงวันสิ้นสุดการไถ่
  • หากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาไถ่ถอน ต้องตกลงกับผู้ซื้อฝากและทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 2 ฝ่าย มาดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่
  • หากผู้ขายฝากไม่สามารถชำระสินไถ่ให้กับผู้ซื้อฝากได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากทำการวางทรัพย์ต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือสำนักงานที่ดินทุกจังหวัด หรือจังหวัดที่จดทะเบียนขายฝาก ได้ภายใน 30 วันจากวันที่กำหนด
  • ผู้ซื้อฝากมีหน้าที่แจ้งวัน เวลา และจำนวนสินไถ่ โดยแจ้งรายละเอียดการไถ่กับบุคคลใด ที่ไหน พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝาก เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ที่ระบุในสัญญาขายฝาก หากไม่มีการแจ้งผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาการไถ่ไปได้ไม่เกิน 6 เดือน
  • การจดทะเบียนไถ่ และใช้สิทธิไถ่เป็นคนละส่วน ว่าง่ายๆก็คือ เมื่อใช้สิทธิไถ่แล้วค่อยมาจดทะเบียนไถ่ตามหลังได้ (ตามข้อที่ 4) โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ห้ามเกินกำหนดสัญญา
  • เมื่อชำระค่าสินไถ่แล้ว กรรมสิทธิ์ถือเป็นของผู้ขายฝากทันที โดยนำหลักฐานการไถ่ หรือการวางทรัพย์ พร้อมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจดทะเบียนไถ่ฝ่ายเดียวได้ กรณีไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้นำหลักฐานการวางทรัพย์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออายัดทรัพย์ได้ทันที ป้องกันมิให้มีการทำนิติกรรมต่อไป
  • หากผู้ซื้อฝากไม้ได้ทำการแจ้งตามข้อ 5 แต่ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนภายใน 6 เดือนหลังจากวันครบกำหนด ให้ผู้ซื้อฝากทำหลักฐานการไถ่ซึ่งระบุชัดเจนว่ามีการไถ่ถอน ณ วันที่ใดและยินยอมให้ไถ่ถอนได้ พร้อมรับรองว่าผู้ซื้อฝากมิได้ทำหนังสือแจ้งผู้ขายฝากเรื่องวันครบกำหนด

ทั้งนี้ผู้ขายฝากควรศึกษารายละเอียดกฎหมายการขายฝากฉบับใหม่ให้ถี่ถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและไม่เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ซื้อฝากที่ต้องการเอาเปรียบ


บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

• • • • • •

Platform Matching