Matching Platform

กรุณารอสักครู่

Matching Platform ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

smartfinn


Matching Platform

ขายฝากอสังหาฯกับนักลงทุน

ESG คืออะไร? ทำไมนักลงทุนถึงให้ความสำคัญ

ESG คืออะไร? ทำไมนักลงทุนถึงให้ความสำคัญ

การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนที่เหล่านักลงทุนให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปในอนาคตอีกด้วย การลงทุนในกลุ่ม ESG ไม่ได้เป็นเทรนการลงทุนที่เพิ่งมา แต่เป็นเทรนที่เหล่านักลงทุนรู้จักและคุ้นเคยกันมานานแล้ว สำหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักและสงสัยว่า ESG คืออะไร? ทำไมเหล่านักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ ต่างจัดสรรเงินลงทุนร้อยละ 80 ให้กับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเพราะเหตุใด?

 

 

ESG คืออะไร?

     ESG คือแนวทางการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ย่อมาจาก Environment, Social, Governance ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยใช้หลักของบรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาล เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ สร้างผลตอบแทนในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้ง 3 ด้าน ทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มิได้มุ่งเน้นแต่ผลกำไรอย่างเดียว

 

 

ความสำคัญของ ESG?

     Environment ธุรกิจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ ลดพลังงานไฟฟ้า การรีไซเคิล นำของเสียมารีไซเคิลใหม่ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เปอร์เซ็นต์การประหยัดพลังงาน

     Social ธุรกิจให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญกับแรงงาน สร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่ม เช่นให้โอกาสคนพิการได้ทำงาน ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน อีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วน และลูกจ้าง

     Governance ธุรกิจให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องโปร่งใสและยุติธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอรัปชั่นในองค์กร ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เปิดนโยบายขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา

     โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า หุ้นของธุรกิจที่ดำเนินการในลักษณะนี้จะถูกจัดอยู่ในหุ้นกลุ่มยั่งยืน THIS และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2564 ได้รับคัดเลือก 164 บริษัท ซึ่งประเทศไทยติดอันดับอาเซียน อีกทั้งยังมีอีกหลายบริษัทที่ติดอันดับของโลกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจธนาคาร เชื้อเพลง คมนาคม พลังงาน น้ำมัน เคมีภัณฑ์ โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิตและโทรคมนาคม

 

 

นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ ESG เพราะอะไร

     เพราะการลงทุนกับองค์กร ESG เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีความยั่งยืนในอนาคต ให้ความสำคัญและส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  เมื่อทุกธุรกิจ ESG ได้เปิดเผยผลการดำเนินการอย่างโปร่งใสทุกด้าน มีกระบวนการวัดผลที่ชัดเจนจะสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ และนักลงทุนอยากเข้าไปร่วมลงทุน เช่น บริษัทที่ทำธุรกิจโรงงานไฟฟ้า ถ่านหิน มีนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาด ให้ความสำคัญในการลดภาวะโลกร้อน จากการดำเนินการที่ปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ก็ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการหรือนักลงทุน รู้สึกดีอยากใช้บริการและอยากร่วมลงทุน อีกทั้งยังได้ร่วมเติบโตไปกับเทรนในอนาคต ช่วยพัฒนาโลกให้ดีขึ้นด้วย

     ผลสำรวจจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลในตลาดการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ ESG จะอยู่ในกลุ่ม Sustainable Investing แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ลงทุนแล้วเกิดผลกระทบเชิงบวก ธุรกิจสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตราฐาน ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ผลประกอบการเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลย และยังเป็นเทรนในอนาคตอีกด้วย ซึ่งส่งผลดีทั้งตัวธุรกิจ นักลงทุน และลูกค้า ผู้ใช้งาน โดยกลุ่มหุ้น กองทุนธุรกิจเหล่านี้ในอนาคตจะมีจำนวนมากยิ่งขึ้น บริษัทที่มีการบริหารองค์กรในรูปแบบเน้นความยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มาตราฐาน จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจลงทุน อาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากขึ้น

 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน ESG

     หากต้องการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ ESG จะมีความผันผวนน้อยกว่าตลาด และผลตอบแทนจะมากกว่าธุรกิจทั่วไป เพราะการลงทุน ESG เป็นเทรนการลงทุนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

 

ลงทุนกับสมาร์ทฟินน์

     สมาร์ทฟินน์เป็นแพลตฟอร์มที่บริหารจัดการด้านการเงิน ลงทุนกับ SMARTFINN เป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน Sustainable Finance Sustainable Investment สร้างประโยชน์ให้ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก โดยช่วยเหลือผู้ขายฝากที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจผ่านการทำธุรกรรมอย่างเป็นธรรม และนักลงทุน (ผู้รับซื้อฝาก) ที่กำลังมองแหล่งลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

     รวมไปถึงผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่ดี สามารถบริหารพนักงานให้ปฏิบัติงานภายใต้คุณธรรม มีธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งการดำเนินธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มก็ช่วยลดผลกระทบทางด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

อ้างอิงข้อมูล

 


 

SMARTFINN
ให้บริการ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75% ต่อเดือน

มีทีมผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาการขายฝาก
บริษัทปิดดีลมาแล้วมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และ matching นักลงทุนซื้อฝากใจดี ในระบบทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย มีมาตรฐานฯ

 

รับคำปรึกษาจาก สมาร์ทฟินน์ ฟรี

 

 

เพิ่มเพื่อน ขายฝาก Smartfinn เพิ่มเพื่อน โทร ขายฝาก Smartfinn โทรเลย

 

ขายฝาก Smartfinn.gif ดียังไง
ขายฝาก Smartfinn ดอกเบี้ยต่ำ

 

อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่ดู Statement ไม่เช็คเครดิตบูโร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.smartfinn.co.th
บริการให้คำปรึกษา ฟรี
โทรศัพท์ 02-937-2289 , 094-445-7975 , 089-664-5359
LINE ID: @smartfinn

 

ขายฝาก_ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

Smartfinn Team Matching Platform การขายฝากอสังหาฯ กับนักลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และช่วย SMEs ให้มีสภาพคล่อง

Platform Matching